Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Adressetildeling

 • Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav

 • Byggavfall - kjeldesortering

 • Driftsbygning i landbruket

 • Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

  Generelt

  Er du eigar av ein eigedom med jordbruksareal, har du plikt til å sørgje for at jorda blir driven i heile eigartida. Driveplikta kan oppfyllast ved at du sjølv driv arealet eller leiger bort arealet som tilleggsjord til ein annan landbrukseigedom for minimum ti år om gongen. Er du ny eigar, må du innan eitt år ta stilling til om du ønskjer å drive arealet sjølv eller leige det bort. For å få fritak frå driveplikta, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for ei viss tid eller varig. Det kan også stillast vilkår for fritaket.

  Målgruppe

  Eigarar av jordbruksareal (som omfattar fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite)

  Vilkår

  Kommunen vil leggje vekt på:

  • Kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd
  • Arealets storleik og avkastningsevne
  • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eigedomen ligg
  • Søkjarens livssituasjon

  Brosjyrer


  Partnarar


  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Elin SkålidRådgjevar35 06 71 23905 86 354Send Epost

  Kontaktavdeling

  Avdeling plan og teknikk

  LederLien, John Kjell
  Telefon35 06 71 27
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Sjå jordlova §§ 8 og 8a

  Søknadsprosessen

  Vedlegg

  Kart over eigedommen

  Søknadsfrist

  Innan eitt år frå overtakingsdato.

  Søknadmottakar

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

  Behandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving viss det kan tenkjast at du blir misnøgd med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få den ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtakets utløp.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg beskjed om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når det er venta at vedtaket blir fatta.

  Høve til å klage

  Både du som søkjar og andre med rettsleg klageinteresse kan klage viss du eller de er misnøgde med vedtaket. Fristen er tre veker frå vedtaket er teke imot. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Eigarseksjonering/reseksjonering

 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

 • Frådeling av eigedom

 • Grensejustering

 • Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

 • Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom

 • Nydyrking av areal til jordbruksformål

 • Oppmålingsforretning

 • Produksjonstilskott i jordbruket

 • Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott

 • Renovasjon

 • Returordningar for avfall

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege
 • Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege
 • Vatn og avløp - abonnementsvilkår

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege
 • Vegvedlikehald

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege
 • Økologisk landbruk - direkte tilskott

  Fyresdal tannklinikk

  Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

  Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

  Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

  - Live Lid Breiland

  Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
  Tannlege

Fyresdal tannklinikk

Tannlege Ida Syversen har sagt opp stillinga si ved Fyresdal og Vinje tannklinikk. Ho hadde siste dag 8. mai. I perioden 8. mai til slutten av august vil tannbehandlingstilbodet vårt bli samla i Vinje.

Eg er glad for å kunne melde om at ny tannlege, Rachel Jacquet, har takka ja til stillinga i Fyresdal/Vinje og startar opp i august. Rachel skal nokre månadar jobbe 100 % ved Vinje tannklinikk for å bli kjend med korleis me jobbar i Telemark fylkeskommune, våre system osv. I denne perioden vil klinikkleiar Live Lid Breiland ambulere til Fyresdal tannklinikk.

Pasientar med behandling som hastar å utføre, vil få tilbod om timar i Vinje i vår/sommar. Anna behandling vil vente til Live er på plass i Fyresdal frå slutten av august. Me melder ifrå om konkret dato for oppstart etter kvart.

- Live Lid Breiland

Ta kontakt på 35 06 70 20 eller 35 07 24 80 for timeavtale.
Tannlege

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk