Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Du kan søkje om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaka av klimatiske forhold.
  Ved klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon kan det gjevast erstatning ved

  • avlingssvikt
  • svikt i honningproduksjonen

  Erstatningsordningane har som føremål å redusere økonomisk tap som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

  Klimatiske forhold kan vere

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flaum
  • frost
  • dårleg blomstring for honningproduksjon.

  Målgruppe

  Landbruksføretak som

  • er registrerte i Einingsregisteret
  • driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar.

  Vilkår

  Ordninga gjeld dersom:
  • skadane er grunna klimatiske forhold (vêret) som det ikkje er mogeleg å teikne privat forsikring mot.
  • føretaket driv sin fagleg forsvarleg, og hindrar og avgrensar skadane. 
  • du kan dokumentere årsakssamanheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden.

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du søkjer om erstatning ved å fylle ut eit skjema frå Landbruksdirektoratet. Skjemaet sender du til kommunen.

  Skjema

  Søknadsfrist

  Erstatning ved skadar i plante- og honningproduksjon:
  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • ved svikt i honningproduksjon må du melde frå før slynging og seinast innan 15. september.

  Behandling

  Kommunen skal uttale seg om søknaden før saka blir sendt til Fylkesmannen, som avgjer saka.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Fylkesmannen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Landbruksdirektoratet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

  Merknadar

  Du kan av økonomiske grunnar og etter særskild søknad få eit forskott på inntil 50 % av den pårekna erstatninga for avlingssvikt.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk