Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Forbod mot oljefyring
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Fosterheim/Å vere fosterheim
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G

Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

H

Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument

J

Jegerprøven

K

Karakterar - rett til å klage
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturskule - opptak
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L

Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M

Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels botilbod
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nabovarsel - byggjesak
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring til elevar som er blinde eller sterkt svaksynte
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet - Det fysiske miljøet
Skulemiljøet - Mobbing
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsel
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støtte til pårørande
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg

T

Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Utsleppsløyve

V

Vaksine
Vald - godkjenning
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving - gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk