Bålbrenning

Bålbrenning er ein del av allemannsretten i Noreg. Det betyr imidlertid ikkje at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennast under alle forhold. Det kan difor vere lurt å sette seg inn i reglane om bålbrenning, og å lære seg korleis ein kan brenne bål på ein trygg måte.

Utdrag frå § 3 i "Forskrift om brannforebygging":

"Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder."  

Bruk av fyrverkeri

 • Det er berre lov å bruke fyrverkeri mellom kl. 18.00 og kl. 02.00 på nyttårsaften (jf. § 2-10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).
 • Det er 18-årsgrense for bruk av fyrverkeri (jf. § 2-5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).
 • Planlegg fyrverkerioppskytinga i god tid.
 • Les brukarrettleiinga nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skada.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte.
 • Bruk tennstav.
 • Bruk beskyttelsesbriller.
 • Bøyg deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
 • Ikkje tenn fyrverkeriet på nytt om det ikkje tenner ved fyrste forsøk.
 • Hald god avstand frå oppskytinga.
 • Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.

Tak omsyn til andre! 
Hugs at fyrverkeri gjer dei fleste hundar/dyr livredde.

Les meir om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri på nettsida til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap