Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er barnet født mellom januar og juli har det rett til barnehageplass i august året dei fyller eitt. Fyller barnet eitt år i august, september, oktober eller november har det rett til barnehageplass månaden dei fyller, mens dersom barnet fyller eitt år i desember, har ikkje barnet rett til barnehageplass før fyrstkomande august.
   
  Kommunen sørgjer for at det er felles opptak for alle barnehagane i kommunen, men kvar barnehage kan velje eige formål, opptakskrins, opptakskriterium og eigarform.

  Målgruppe

  Barn 0 til 6 år som bur i kommunen.

  Kriterium/vilkår

  Desse blir prioriterte ved opptak:

  • Barn med nedsett funksjonsevne
  • Barn som barnevernstenesta har overteke omsorga for
  • Barn som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

  Pris for tenesta

  Maksimalpris
  Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Maksprisen frå 1. januar 2023 er 3 000 kroner per månad.
   
  Har du fleire barn i barnehagen?
  Dersom du har meir enn eitt barn i barnehage i same kommune, skal kommunen sørgje for at du får reduksjon i foreldrebetalinga. Det blir kalla søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar, og i barnehagar med forskjellige eigarar.
  Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.
   
  For deg med låg inntekt
  Det er to ordningar for hushald med låg inntekt:
   
  Reduksjon i pris
  Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.
   
  Gratis kjernetid
  Alle familiar med lågare samla inntekt enn 598 825 kroner har rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen i veka.
   
  Søk på eige skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.

  Samarbeidspartnarar

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

  Sjå
  Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.

  Lover

  Barnehageloven
  Barnevernsloven

  Forskrifter

  Forskrift om familiebarnehager

  Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

  Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

  Retningslinjer

  Covid-19 – Smittevern i barnehager

  Rammeplan for barnehagen

  Rett til barnehageplass

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du søkjer via eit søknadsskjema til kommunen.

  Det finnes eigne skjema for redusert betaling, gratis kjernetid og syskenmoderasjon.

  Vedlegg

  Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknad om plass
  Tildeling av plass skal skje etter dei fastsette opptakskriteria som gjeld for barnehagen. Ønska og behova dine skal ein leggje stor vekt på. Du skal meldast skriftleg om og i kva barnehage du har fått tilbod om plass.

  Har du ikkje fått oppfylt det første ønsket ditt, har du rett til å bli sett på søkjarliste ved denne barnehagen. Ved supplerande opptak i løpet av barnehageåret skal først søkjarar frå søkjarlista få tilbod om plass i samsvar med dei fastsette opptakskriteria.

  Dersom du ikkje har fått tilbod om plass, skal du få skriftleg melding om dette. Samtidig skal du få melding om at du kan krevje ei grunngiving for avgjerda, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

  Dersom barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikkje har fått tilbod om plass, har du rett til ei skriftleg grunngiving, melding om retten din til å klage og fristen for å klage.

  Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid

  Kommunen hentar inn nødvendig dokumentasjon på personane i hushaldet og om inntekta til hushaldet. Deretter fattast eit vedtak.

  Klagemulighet

  Du kan klage dersom
  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikkje fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.
  Du må sende klaga innan 3 veker frå du mottok avgjerda. Dersom du bruker retten din til å krevje ei grunngiving, er klagefristen 3 veker frå du mottek grunngivinga.
   
  Dersom kommunen kjem til at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal du få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

  Merknader


 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51