«Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet skal få inn saker som er viktige for innhaldet i og verksemda til barnehagen og for forholdet til foreldra. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen i barnehagen. Andre viktige saker er til dømes forslag til budsjett eller driftsendringar. Foreldre og tilsette skal vere likt representert» (jf. Lov om barnehage kap 2). 

Samarbeidsutval i barnehagen 2019-2020

Frå foreldra:

1-åringane:
2- og 3-åringane:
4-åringane:
5-åringane:

Frå barnehagen:

  • Kristine Berthelsen, pedagogisk leiar
  • Linn C hansen, pedagogisk leiar
  • Anne Grethe Aamlid, fagarbeidar
  • Heidi Ramsvatn, assistent
  • Styrar. Leiar møta. Har ikkje røysterett.

Utdrag frå Barnehagelovens § 4

Utdrag frå Barnehagelovens § 4:

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."