Kommunestyret vedtok 13.06.2019 ei ny forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og permisjon. Forskrifta er i medhald av ny kommunelov og gjeld frå 01.11.2019.