Fyresdal barnehage er kommunal og har 75 plassar og ca. 15 tilsette.

Barnehagen blei renovert og bygd ut i 2015. Det fysiske miljøet inne er lyst og fint, og byr inn til leik og kreativitet. Hausten 2019 blei også uteområdet Fyresdal barnehage renovert og utvida. Utearealet er stort, med mykje bruk av økologisk materiale og med fri tilgang til skog og nærområde. Hamaren Aktivitetspark ser ein på som ein del av primærområdet til barnehagen og blir ofte bruka.

Satsingsområda til barnehagen er sosial kompetanse, språk, uteliv og leik.

Barnehagen held til i Landstadvegen 30.

 

Kontakt oss

Konsulent oppvekstkontoret

Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
Send e-post

Avdelingane:

Knatten
Pedagogisk leiar: Janine Braemer
Telefon 90 87 52 96 / 35 06 71 84 

Maurtuva
Pedagogisk leiar: Tone Nedrebø
Telefon 90 87 52 96 / 35 06 71 84

Hamaren
Pedagogisk leiar: Linn Cecilie Hansen 
Telefon 90 21 77 43 /  35 06 71 81 

Lislehamaren
Pedagogisk leiar: Kristine Berthelsen
Telefon 90 87 62 09 / 35 06 71 81

Foreldreråd og samarbeidsutval

«Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet skal få inn saker som er viktige for innhaldet i og verksemda til barnehagen og for forholdet til foreldra. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen i barnehagen. Andre viktige saker er til dømes forslag til budsjett eller driftsendringar. Foreldre og tilsette skal vere likt representert» (jf. Lov om barnehage kap 2).  

Utdrag frå Barnehagelovens § 4:

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Her finn du meir informasjon om FUB, Foreldreutvalget for barnehager

Moderasjonsordningar i barnehagen - foreldrebetaling

Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Eigenbetaling for barnehagen fylgjer maksimalsatsen vedteke av Stortinget.

Frå 01.01.2022 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 315,- per månad.

Frå 01.08.2022 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 050,- per månad. 

Det er to ulike moderasjonsordningar i barnehagen, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

  • Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien si samla person- og kapitalinntekt. Inntektsgrense på kr 607 750,-. Dette blir rekna ut individuelt. Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, blir innvilga etter søknad. Betalingssatsen vil av denne årsak vere ulike for kvar og ein.
  • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-, 3-, 4- og 5-åringar. Inntektsgrensa per 01.08.2021 kr 583 650,- og per 01.08.2022 kr 598 825.