Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Betalingssatsar 2021 2022
Inntil 2 punkt 3800,- 3800,-
For overskytande grensepunkt, per punkt 350,- 350,-

Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. ikkje er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar

Betalingssatsar 2021 2022
 Inntil 2 punkt 7500,- 7500,-
 For overskytande grensepunkt, per punkt 650,- 650,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid - -

Oppretting av matrikkeleining

Betalingssatsar 2021 2022
Oppretting av grunneigedom, areal 0–300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 8500,- 8500,-
Oppretting av grunneigedom, areal 301–1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 12000,- 12000,-
Oppretting av grunneigedom, areal 1001-2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 17000,- 17000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1250,- 1250,-
- der markarbeid ikkje er påkrevd 8000,- 8000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3800,- 3800,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000 m2 11500,- 11500,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1300,- 1300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum 0-2000 m3 5400,- 5400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001 m3, auk per påbegynt 1000 m3 600,- 600,-
Registrering av jordsameige, fakturerast etter bruka tid - 1,2 promille av årsløn - -

Privat grenseavtale

Betalingssatsar 2021 2022
Inntil 2 punkt eller 100 m. grenselengde 1300,- 1300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m. grenselengde 150,- 150,-

Utskriving av matrikkelbrev

Betalingssatsar 2021 2022
Inntil 10 sider 200,- 175,-
Over 10 sider 400,- 350,-

Arealoverføring

Betalingssatsar 2021 2022
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal 0-500 m2 11000,- 11000,-
- arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 gjev ein auk i gebyret 550,- 550,-
Anleggseigedom, volum 0-500 m3 3800,- 3800,-
- volumoverføring per nytt påbegyt 500 m3 gjev ein auk i gebyret 550,- 550,-

Grensejustering

Betalingssatsar 2021 2022
Grunneigedom; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal 0-500 m2 (maks) 7500,- 7500,-
Anleggseigedom; eiged. just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum 0-250 m3 3000,- 3000,-
Anleggseigedom; eiged. just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum 251-1000 m3 (maks) 5500,- 5500,-