Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Betalingssatsar 2022 2023
Inntil 2 punkt 3800,- 3800,-
For overskytande grensepunkt, per punkt 350,- 350,-

Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. ikkje er koordinatbestemt/ klarlegging av rettar

Betalingssatsar 2022 2023
Inntil 2 punkt 7500,- 7500,-
For overskytande grensepunkt, per punkt 650,- 650,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid - -

Oppretting av matrikkeleining

Betalingssatsar 2022 2023
Oppretting av grunneigedom, areal 0–300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 8500,- 8500,-
Oppretting av grunneigedom, areal 301–1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 12000,- 12000,-
Oppretting av grunneigedom, areal 1001-2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 17000,- 17000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1250,- 1250,-
- der markarbeid ikkje er påkrevd 8000,- 8000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3800,- 3800,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000 m2 11500,- 11500,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, are