Forskrift om gebyr i jord- og skogbruk

Betalingssatsar 2022 2023
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter 17000,- 17000,-
Tillegg over 10 tomter, per tomt etter § 12-8 150,- 150,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14 7000,- 7000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak 8300,- 8300,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1 700,- 700,-
Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 3000,- 3000,-
Meldingssaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1700,- 1700,-
Godkjenning av føretak § 22-3 2700,- 2700,-
Godkjenning av ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4 800,- 800,-
Større bygg per m2 14,- 14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1 1700,- 2500,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 1700,- 1700,-
Saker etter både jordloven § 12 og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr per lov) 3400,- 3400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da 2600,- 2600,-
Annan konsesjon 5000,- 5000,-