Forskrift om gebyr i jord- og skogbruk

Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter 16000,-
Tillegg over 10 tomter, per tomt etter § 12-8 150,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14 6700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak 8000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1 700,-
Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2800,-
Meldingssaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1600,-
Godkjenning av føretak § 22-3 2700,-
Godkjenning av ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4 700,-
Større bygg per m2 13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1 1600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 1600,-
Saker etter både jordloven § 12 og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 2500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da 2500,-
Annan konsesjon 5000,-