Forskrift om gebyr i jord- og skogbruk

Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter 17000,-
Tillegg over 10 tomter, per tomt etter § 12-8 150,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14 7000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak 8300,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1 700,-
Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 3000,-
Meldingssaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1700,-
Godkjenning av føretak § 22-3 2700,-
Godkjenning av ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4 800,-
Større bygg per m2 14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1 1700,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 1700,-
Saker etter både jordloven § 12 og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr per lov) 3400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da 2600,-
Annan konsesjon 5200,-