Vi er i gang!

I desse dagar er vi i gang med å kontakte utflytta personar i alderen 19-39 år. Vi ynskjer å ta personleg kontakt med kvar enkelt, via telefon. Vi brukar ikkje spørjeskjema, men prøvar å finne ut den enkeltes ynskjer i forhold til heimflytting. Vi kartlegg og grunnar til at dei ikkje vil flytte heim.

Så langt har vi fått fleire ulike tilbakemeldingar. Alle har vore utelukkande positive til å bli kontakta av Fyresdal kommune, og dei synast at prosjektet er ein spanande måte å jobbe på. Fleire av dei kontakta svarar at dei vil flytte heim, enten så fort tilhøva ligg til rette, eller i løpet av nokon år. Dei har ulike ynskjer som omfattar blant anna attraktive hustomter, gjerne på bestemte stader i kommunen. Andre ynskjer å kome heim dersom det kjem gardsbruk på sal. Nokre få ser seg om etter arbeid, men mange har flyttbart arbeid eller reknar med at det vil ordne seg. Andre ynskjer ikkje å flytte heim i det heile, og dette er særleg grunna utdanning og type jobb dei har.

For å kunne møte alle ynskjer treng vi god oversikt over arbeidsplassar, ledige hus til sal og leige, samt informasjon om moglege bustadtomter. Bygdefolk er flinke til å sei i frå om hus og tomter, og det er veldig flott! Vi har fått ganske god oversikt over denne marknaden.

Når det gjeld arbeidsplassar har vi hatt eit godt møte med dei fleste avdelingar innan offentleg sektor, og vi har og snakka med ein del av dei private. Etter kvart vil vi og innhente informasjon om arbeidsmarknaden utanfor kommunen.

Dersom du har informasjon du trur kan vere av interesse for ”tilbakeflyttarar”, ta gjerne kontakt!

Prosjektet skal og handle om bulyst og blilyst for oss som bur her. Fram til mars skal vi arbeide fram tiltak vi meiner kan auke trivselen i bygda. Her treng vi hjelp frå deg! Kva meiner du kommunen bør satse på som kan auke trivselsfaktoren? Det kan vere arrangement, fysiske tiltak, vertskapsrolle, møteplassar eller andre ting. Du kan ringe, sende sms, sende e-post eller sende brev. Alle forslag er velkomne. Vi kan ikkje love å fylgje opp alle, men vi lovar å vurdere alle.

For å halde oppe tilbod og tenester er det viktig å få auke i folketalet. Vi håpar difor at vi som bur her kan jobbe saman for å marknadsføre alle dei positive sidene som gjer at vi trivst i Fyresdal.

Helsing Monica Sølyst
Prosjektleiar, Heim til Fyresdal
E-post ms@fnat.no 
Tlf. 992 40 253
Faun Naturforvaltning As

Mai 2015: Økonomisk støtte frå Sparebankstiftinga DNB

Vi har fått den glade meldinga om at Fyresdal Idrettsråd har fått kroner 200 000,- frå Sparebankstiftinga DNB til eit utekjøkken i Hamaren! Dette er blitt omsøkt gjennom prosjektet Heim=Fyresdal. Dette var eit ynskje særleg frå Gimle skule i forbindelse med Hamaren Aktivitetspark og vi gler oss til å starte planlegging i samarbeid med skule og barnehage. Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB!

I tillegg har Fyresdal kommune fått kroner 50 000,- til kulturminneløypa ved Moisesberg. Endeleg er prosjektet fullfinasiert, og arbeidet kan starte opp!

Tusen takk til Sparebankstiftelsen frå alle som jobbar med kulturminneløypa!

Takk for meg!

I over 3 år har jeg, som prosjektleder fra Faun Naturforvaltning, nå jobbet med prosjektet Heim=Fyresdal på vegne av Fyresdal kommune. I går kveld hadde jeg siste rapportering i kommunestyret. Prosjektet har helt overordnet dreid seg om å skape gode tiltak for å sikre at innbyggerne trives og blir i Fyresdal, og målet har også vært å tiltrekke seg flere fastboende. Målene i de enkelte underprosjektene er stort sett nådd, men når det gjelder folketall har vi fremdeles en vei å gå. Mange har vendt nesa hjem, og flere er på vei – det er hyggelig! Utflytting er også i noen grad begrenset, det er også veldig bra. Fortsett å jobbe målrettet – dette klarer vi!

Heim=Fyresdal har i stor grad handlet om involvering. Det er utrolig mange i denne bygda som bidrar til alle de flotte aktivitetene vi har – både i prosjekt og utenom. Jeg møter stadig mennesker som er helt overrasket over hvor mye som skjer på denne lille plassen og alt vi får til. Jeg tror det er Fyresdal sin store styrke – menneskene som bor her.

Heim=Fyresdal har på alle måter vært et utviklingsprosjekt, ingen dag har vært lik, det har vært høy grad av improvisasjon og veien har blitt til mens vi har gått. Det skiller seg stort fra mange andre prosjekter jeg har jobbet i, der fokuset på å følge "oppskriften" har vært mye større. Prosjektet har fulgt PLP-metoden, men det har blitt styrt av hjertet. Ikke bare mitt, alle som har bidratt har lagt hjertet sitt i arbeidet; se hva elever og lærere på Gimle skule og barnehagen har bidratt med inn i Hamaren, hvor mange kvelds- og nattetimer Ragnhild og damene på by’n har brukt på å tenkte ut nye aktiviteter i Folkestadbyen, hvor mye energi Telemark Lys og deltagerne har brukt på å få til god integrering i lokalsamfunnet, hvor mange endeløse timer Aslak har brukt for å få til gode løsninger i Hamaren – til beste for både entreprenører og brukergrupper, hvor mye ekstra tid Edvard, Hilde, Erik, Arild, Kjersti og Ketil har brukt for å implementere prosjektet og finne løsninger administrativt, tiden Svein og resten av kinogruppa har brukt for å få til Drive in-kino, hvor mye tid brukergruppene – ALLE DERE – har brukt på å dele de gode opplevelsene dere har i bygda på Facebook, Instagram og ikke minst i vanlig tale. Tenk på all tiden Aud og gjengen på Meieriet bruker på å skape moro for resten av oss, hvor mye energi og dugnad instruktørene på Sporty legger ned for å skape et godt treningstilbud, hvor mye tid og ressurser alle lag og organisasjoner legger ned for å skape tilbud for barn, unge, voksne og eldre – enormt!

Vi er så utrolig heldige som har et lokalsamfunn fullt av ildsjeler og entreprenører som ønsker å få til noe – å få lov å jobbe i midten av alt dette har vært slitsomt, morsomt, energikrevende, fantastisk, inspirerende, frustrerende og veldig lærerikt! Så takk for det!

I mars vil alle innbyggerne motta en liten bilderapport fra Heim=Fyresdal sammen med kommuneinformasjonen. I den kan dere få et lite innblikk i hva som har skjedd i prosjektet, mest i form av bilder. Håper dere liker den. Intervjuene er gjort av Edvard, og den flotte visuelle fremstillingen er gjort av Onnie Kiland, som er marketing coordinator i Orbis (amerikansk firma) og som har kontor i Fyresdal Næringshage! Trykk av Det Lille Trykkeri i Vrådal – hele brosjyren er veldig kortreist!

Når det gjelder rosinen i pølsa – Hamaren Aktivitetspark – er vi ennå ikke helt i mål, men Aslak, jeg og mange flere vil jobbe for å få området klart til våren. 5. mai skal vi ha storstilt ÅPNING av området! Fylkesmannen og Fylkeskommunen arrangerer temadag kl. 09.00-15.00 om universell utforming og nærfriluftsliv, med Hamaren som tema. Fra kl. 16.00 blir det åpning av området med aktiviteter, premier, underholdning og matservering. Mange lag har allerede sagt ja til å bidra med gjennomføring. Håper alle som kan krype og gå setter av dagen og blir med på å feire oss selv denne ettermiddagen!

Igjen, takk for meg!

Hilsen
Monica Sølyst