Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetenestetilbod til innsette i fengsel

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Det er eit viktig prinsipp at innsette i fengsel har rett til dei same helse- og omsorgstenestene som resten av befolkninga har. Tilbodet skal vere tilpassa behova til den enkelte. Retten til nødvendig helsehjelp tyder ikkje at ein har rett til eit bestemt medikament eller ei bestemt behandling, for eksempel vanedannande legemiddel mot søvnproblem. Her som utanfor fengselet er det faglege vurderingar som skal leggjast til grunn. Kommunen som fengselet ligg i, skal sørgje for at innsette har tilgang på

  • allmennlegeteneste
  • legevaktordning
  • sjukepleieteneste
  • fysioterapiteneste
  • jordmorteneste

  Tilbodet omfattar blant anna

  • helseundersøkingar
  • utarbeiding av individuell plan
  • legemiddelassistert rehabilitering
  • tannbehandling
  • førebyggjande tiltak
  • tilrettelegging for tida etter frigjeving

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis. Unnataket er omfattande tannbehandling, som den innsette må betale sjølv.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

  Samarbeidspartnarar

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Helsedirektoratet
  • Statens helsetilsyn
  • Fylkeskommunen
  • Dei regionale helseføretaka
  • Kriminalomsorga
  • Nav
  • Barnevernstenesta
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har ansvar for helsetenesta i fengsel som ein del av den kommunale helse- og omsorgstenesta. Sjå helse- og omsorgstenestelova § 3-9.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  Retningslinjer

  Veileder om helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Den innsette skal så raskt som mogleg etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstenestetilbodet. Innsette som ber om det, skal få tilbod om helseundersøking eller konsultasjon hos lege.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Innsette i fengsel har klagerett på same måten som resten av befolkninga. Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52