Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Eigedommar som er fritekne for konsesjon
  • Hovudregelen er at du kan ta over ein eigedom som ikkje er større enn 100 dekar og ikkje meir enn 35 dekar dyrka jord utan å søkje om konsesjon.
  • Ei tomt som er lagd ut til bustad- eller fritidsformål er også som regel friteken frå konsesjonsplikt. Dei fleste typar leilegheiter er også konsesjonsfrie.
  • Ubebygd areal som ikkje skal brukast til landbruk
  • Overtaking av eigedom frå nær familie
  • Når du som tek over eigedommen har odelsrett. Men då har eigedommen buplikt.
  Som regel må du sende inn eit skjema om eigenfråsegn om konsesjonsfridom. Dette gjer du til kommunen.
   
  Søkje om konsesjon
  Dersom eigedommen er ein landbrukseigedom og ikkje er friteken for konsesjon, må du søkje kommunen om konsesjon.
   
  Konsesjon og buplikt
  Dersom du ikkje har tenkt å bu på eigedommen, må du søkje om konsesjon utan buplikt.
   

  Målgruppe


  Kriterium/vilkår

  Søkje om konsesjon
  Dersom eigedommen er ein landbrukseigedom og ikkje er friteken for konsesjon, må du søkje kommunen om konsesjon.
   
  Det er ein del kriterium for å få ein slik konsesjon, blant andre:
  • at den avtalte prisen er innanfor ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling
  • omsynet til busetjinga i området
  • at overtakinga tek vare på ei driftsmessig god løysing
  • at den som tek over blir rekna som skikka til å drive eigedommen
  • at overtakinga tek vare på omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet
   

  Pris for tenesta

  Du må betale eit gebyr for handsaminga av søknader om konsesjon.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må bruke skjema frå Landbruksdirektoratet når du skal søkje om konsesjon. Skjemaet sender du til den kommunen som eigedommen ligg i.

  Skjema

  Skjema SLF-360 og SLF-359

  Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. (SLF-360)

  Vedlegg

  Kopiar av heimelsdokumentet (skøyte), kontrakt og takst skal leggjast ved dersom slike dokument finst.

  Søknadsfrist

  Fire veker etter at avtalen blei gjort eller du fekk råderett over eigedommen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Det kan vere nødvendig med synfaring og oppmåling av eigedommen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving viss ein kan tenkje seg at du blir misnøgd med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtakets går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når det er venta at vedtaket blir fatta.

  Klagemulighet

  Både du og andre med rettsleg klageinteresse kan klage viss du eller de er misnøgde med vedtaket. Fristen er tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52