Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leirskuleopphald

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Leirskule eller skuletur med minst tre overnattingar er ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa.
  Skulane skal sjølv kunne velje korleis turen skal organiserast ut frå lokale forhold og høve. Krava som blir stilte, er at turen må ha ei lengd på minst tre overnattingar og at ein del av aktivitetane på turen skal vere opplæring. Turen skal planleggjast saman med elevar og foreldre, og det skal takast omsyn til ulike behov blant elevane.

  Målgruppe


  Kriterium/vilkår

  Alle elevar skal ha høve til å delta på ein leirskule eller skuletur. Det gjeld òg elevar med funksjonshemming. Du kan ikkje utestengast frå skuleturar på grunn av dårleg orden eller åtferd.

  Pris for tenesta

  For eleven er leirskuleopphaldet gratis.
   
  For skuleturar utanom leirskule kan det koma kostnader til mat. Turen treng ikkje finansierast av skulen. Ein skuletur kan til dømes finansierast ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.
   
  Ein føresett eller ein foreldregruppe kan donera pengegåver til ein slik skuletur, men gåva må gjevast anonymt, og må koma heile elevgruppa til gode.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Gratisprinsippet i skolen

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

  Lover

  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Utestengelse fra skoletur som sanksjon

  ___
 • Skjema

  Skjema


 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52