Søknad om lønstilskot til sommararbeid for skuleelevar må sendast Fyresdal kommune innan 20. mai. Du finn søknadsskjema nedst på sida.

Heileigde kommunale selskap treng ikkje ha tilhald i Fyresdal. Private eller offentlege verksemder, eller private personar i Fyresdal som tek inn skuleungdom frå Fyresdal, som er mellom 16 og 19 år i kalenderåret, får eit lønstilskot på:

  1. 50 % av utbetalt timeløn, maks kr 50,- pr. time for arbeidstakerar mellom 16 og 19 år. Lønstilskotet blir utbetalt mot dokumentasjon, siste frist for innsending av dokumentasjon er 15. september. Det skal også dokumenterast at arbeidsgjevaravgift og eventuelt skattetrekk er innbetalt.
  2. Verksemder søkjer kommunen før 20. mai, om å ta inn namngjevne personar. Det kan godkjennast inntil 150 timar for kvar arbeidstakar for arbeid i perioden juni, juli og august. Rådmannen godkjenner søknadane innanfor avsette midlar i budsjettet.
  3. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til ungdom i eigen familie dvs. barn og barnebarn. Dette gjeld ikkje for næringsdrivande som er registrerte i arbeidsgjevarregisteret.
  4. Det blir ikkje gjeve tilskot til arbeid som får vesentlege kommunale tilskot etter andre reglar.
  5. Arbeidsavtale skal fylgje med søknaden, og skal brukast som grunnlag for prioritering blant søknadane.
  6. Brot på arbeidsavtala kan føre til inndraging av innvilga tilskot.
  7. Det blir ikkje gjeve lønstilskot til lag og organisasjonar.
  8. Arbeidsgjevar må avklare med arbeidstakar om vedkomande skal arbeide for annan arbeidsgjevar i tillegg. Der dette er aktuelt må arbeidsgjevarane bli samde om fordeling av 150 timar.