Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskottet kan du få til

  • skogkultur
  • vegbygging
  • miljøtiltak i skog
  • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, osb.
  • andre aktivitetsfremjande tiltak i skogbruket

  Føremålet med ordninga er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket, samstundes som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen blir tatt vare på og vidareutvikla.

  Målgruppe

  Skogeigarar

  Kriterium/vilkår

  Du har meir enn 10 daa produktiv skog. Tilskott til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremjande tiltak (sjå ovanfor) kan òg gjevast til

  • skogeigarar som har mindre enn 10 daa produktiv skog
  • eigarar som har landbrukseigedommar utan produktiv skog

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknad om tilskott til skogkultur, vegbygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) skrivast på skjema utarbeidd av Landbruksdirektoratet. Ved søknad om tilskott til drift med taubane, hest, o.a., ta kontakt med statsforvaltaren for å få meir informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

  Skjema

  Søknadsskjemaa ligg her.

  • Vegbygging: LDIR-902, LDIR-903, LDIR-904
  • Skogkultur og kvalitetsutvikling: LDIR-909
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering: blir søkt hos statsforvaltaren
  • Tømmerkaier og terminalar: blir søkt hos Landbruksdirektoratet
  • Skogsdrift med taubane: SLF-916
  • Miljøtiltak: SLF-911
  • Skoggjødsling: blir søkt hos kommunen
  • Andre tiltak: ta kontakt med kommunen
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Statsforvaltaren gjer vedtak om tilskott til

  • vegbygging 
  • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, o.a.
  • utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi)

  Elles er det kommunen som er vedtaksmyndigheit.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/statsforvaltaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du fekk vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er statsforvaltaren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52