Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nydyrking av areal til jordbruksformål

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ønskjer du å utvide det dyrka arealet ditt, må du ha ein plan  for nydyrking som skal godkjennast av kommunen. Kommunen vil vurdere kva for verknader nydyrking vil ha for landskapsbiletet, mangfaldet i naturen og kulturminne. Ved nydyrking skal det setjast att ein vegetasjonssone mot vassdrag etter nærare føresegner. Dersom du ikkje har sett i verk nydyrkinga innan tre år etter at godkjenninga er gjeven, fell godkjenninga bort.

  Målgruppe

  Gardbrukarar som ønskjer å utvide det dyrka arealet sitt.

  Kriterium/vilkår

  • Det bør vere behov for å styrkje driftsgrunnlaget for driftseininga
  • Nydyrkingstiltaket bør leggje til rette for driftsmessige gode løysingar
  • For areal over 50 dekar må det gjerast ei vurdering om konsekvensutgreiing
  • For areal under 50 dekar der det er ein risiko for verknader for naturmangfald eller andre viktige miljøomsyn må det også gjerast ei vurdering om konsekvensutgreiing.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Landbruksdirektoratet

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt
  jordlova § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar,
  naturmangfoldlova §§ 8-12,
  kulturminnelova § 9.

  Lover

  Jordlova
  Kulturminneloven
  Naturmangfoldloven

  Forskrifter

  Forskrift om konsekvensutredninger

  Forskrift om nydyrking

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Med søknaden skal det følgje ein plan for arbeidet. Planen skal mellom anna innehalde opplysningar om tilkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikkje sjølv tilstrekkelege kunnskapar til å utarbeide planen, bør du kontakte fagleg kvalifisert hjelp. Kommunen kan rettleie deg. Før vedtak blir gjort, skal kommunen innhente dei uttaler som er nødvendige og elles sørgje for at saka er så godt opplyst som mogleg. Regionalt kulturminnemynde og samisk kulturminneråd skal ha høve til å uttale seg. Samisk kulturminneråd skal ha høve til å uttale seg dersom nydyrkinga kan ha noko å seie for deira fagområde. Det same gjeld statsforvaltaren dersom nydyrkinga kan ha noko på seie for viktige miljøverdiar. Uttalefristen skal vere på minst éin månad.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekkdet. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52