Alarmtelefonen for barn og unge

Det er mange gode grunnar for at det er etablert ein nødtelefon for barn og unge, men viktigast av alt er at: 

  • Alle barn og unge skal ha eitt nummer dei kan ringe når dei opplever vald i heimen, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelege situasjonar.
  • Nødtelefonen 116 111 er gratis.
  • Alle telefonar blir besvart av vaksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.
  • Også vaksne som er bekymra for barn og unge – eller har mistanke om at dei blir utsett for vald og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111.

Kontakt

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er eit døgnope, landsdekkande gratis tilbod til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørande til seksuelt misbrukte.

Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontenesten for råd og rettleiing.

Hjelpetelefonen er døgnopen alle dagar i året.

Barnevernvakta

Barnevernvakta er barneverntenestas akuttberedskap. Primæroppgåvene er å bistå barn, unge og familiar i akutte situasjonar. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Kontakt

Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen for å få hjelp og råd ved akutte forgiftingar og forgiftingsfare. Giftinformasjonen er i beredskap heile døgnet, alle dagar i året.

Kontakt

Hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte

Landsdekkande hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte er for barn og vaksne av begge kjønn og pårørande og annan familie til seksuelt misbrukte. Landsdekkande hjelpetelefon blir drive og betent av Incestsenteret i Vestfold.

Hovudmålet for landsdekkande hjelpetelefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få ein betre livskvalitet og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.

Kontakt

Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne kriseteneste på telefon og internett. Hos dei er det alltid nokon som tar imot samtaler, kvar einaste dag, både natt og dag, også i feriar og høgtider. Kirkens SOS ønskjer å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise – og er samtidig eit sjølvmordsførebyggjande lavterskeltilbod. 

Kontakt

Mental Helses hjelpetelefon

Mental Helse er ein medlemsorganisasjon for alle menneske med psykiske helseproblem, pårørande og andre interesserte. Mental Helse arbeider for auka openheit, førebyggjing av psykiske helseplager og eit betre helsetilbod.

"Hjelpetelefonen" er Mental Helses gratis døgnåpne telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og dei har taushetsplikt.

Kontakt

Psykososialt kriseteam

Fyresdal kommune har eit eige psykososialt kriseteam som er sett saman av kommunalt tilsette med særleg kompetanse på samtaler og rettleiing for personar som er ramma av ulykker eller hendingar som kan medføre personlege kriser. 

Kontakt

  • Telefon: 35 06 71 67

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er eit tilbod til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbod eller sikrare sex. Dei som svarar i Ungdomstelefonen er ikkje psykologar, helsesjukepleiarar eller lærarar. Dei er unge vaksne mellom 18 og 30 år som sjølv har vore unge og forvirra. Nå er dei trygge på kven dei er og vil gjerne hjelpe deg med å bli det same.

Kontakt

Vaksne for barn

"Voksne for Barn" er ein ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobba for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. Dei besvarar alle type spørsmål, frå kvardasglege utfordringar som søvn og grensesetting til meir alvorlege som til dømes mobbing og sorg.

Kontakt

  • Telefon: 488 96 215
  • Nettside: vfb.no

Vern for eldre

Det å vere utrygg har ingen aldersgrense. Vern for eldre er eit tilbod til personar over 62 år som er utsatt for vald og overgrep. Dei gir støtte, råd og rettleiing og informerer om aktuelle hjelpeinstansar ved behov.

Kontakt