Hovudutval for plan og miljø gjorde 11.02.2020 følgjande vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til revisjon av reguleringsplan for Vik Skog, gnr/bnr 26/10, med VA-plan, lagt ut til offentleg ettersyn.
Planleggjar/utbyggjar må rette opp planframlegget og levere dette til kommunen, med tilhøyrende sosi-filer, før planframlegget kan sendast ut.
Rådmannen får fullmakt til å godkjenne leveringa.

Vi ber om tilbakemelding innan 01.05.2021.
Uttale kan sendast til:

Her kan du sjå dokument i saka: