Hovudutval for plan og miljø gjorde 09.03.2020 følgjande vedtak:

I medhald av pbl § 12-10 vert framlegg til reguleringsplan med VA-plan for Ångås gbnr/bnr 25/50, lagt ut til offentleg ettersyn.
Det regulerast for høgstandard til alle hyttene.

For dei hyttene som er definera med lågstandard i planforslag, må legge fram godkjent VA-løysing for hytta ved søknad om utsleppsløyve.

Vi ber om tilbakemelding innan 01.05.2021.

Uttale kan sendast til:

Her kan du sjå dokument i saka: