Lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn

I Hovudutvalet for plan og miljø, sak 30/19, vedtok utvalet å leggje framlegg til lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn ut til offentleg høyring.

Vedtaket lyder:

Hovudutvalet for plan og miljø vedtek at framlegg til Forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, fritidsbustader og liknande for Fyresdal kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre. Forskrifta er utarbeidd med heimel i § 12-6 i Forurensingsforskrifta (Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004).

Ein ber om at eventuelle merknadar vert sendt via Høyringsuttale (elektronisk skjema) innan 15. desember 2019.

Avdeling plan og teknikk

Reguleringsplan for Nedre Griddalen Sundodden

I hovudutvalet for plan og miljø, sak 32/19, vedtok utvalet å leggje framlegg til reguleringsplan for Nedre Griddalen Sundodden, del av gnr/bnr 17/1 og 6 ut til offentleg ettersyn. 

Vedtaket lyder:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vert framlegg til reguleringsplan for Nede Griddalen Sundodden, del av gnr/bnr 17/1 og 6 lagt ut til offentleg ettersyn. Dei 8 hyttene som ligg utanfor plangrenseframlegget, men ligg naturleg til planområdet, må takast inn i planen.

Planframlegget er no revidert i tråd med vedtaket i utvalet.

Ein ber om at eventuelle merknadar vert sendt via Høyringsuttale (elektronisk skjema) innan 20. november 2019.

Avdeling plan og teknikk

Reguleringsplan for Roskoglia hyttefelt

I hovudutvalet for plan og miljø, sak 34/19, vedtok utvalet å leggje framlegg til reguleringsplan for Roskoglia hyttefelt gnr/bnr 16/13, ut til offentleg ettersyn. 

Vedtaket lyder:

I medhald av plan- og bygningslova §12-10 vert framlegg til reguleringsplan for Roskoglia, del av gnr/bnr 16/13, lagt ut til offentleg ettersyn.

Ein ber om at eventuelle merknadar vert sendt via Høyringsuttale (elektronisk skjema) innan 20. november 2019.

Avdeling plan og teknikk