Varsel om planoppstart for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel 2022-2034 og høyring av framlegg til planprogram - 24.09.2021

Kommunestyret  i Fyresdal kommune vedtok 16.09.2021 i sak 45/21 oppstart av revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, jf. pbl § 11-12. Samstundes skulle framlegg til planprogram for kommuneplanen samfunnsdel og arealdel 2021-2033 sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minimum 6 veker, i samsvar med pbl § 11-13.

Høyringsfrist er 8. november 2021.

Les meir HER.