Her vil du finne ei oversikt over eventuelle saker eller planar til offentleg høyring i Fyresdal kommune.

Reguleringsplan Solliåsen nord - lagt ut til høyring per 19.03.2020

Hovudutval for plan og miljø gjorde 11.02.2020 følgjande vedtak:

I medhald av pbl § 12-10 vert framlegg til reguleringsplan for Solliåsen nord gbnr. 17/123 lagt ut til offentleg ettersyn.

Ein ber om at eventuelle merknadar vert sendt via elektronisk skjema:

Frist for innsending av merknader er 20.04.2020.

Avdeling plan og teknikk

Her kan du sjå dokumenta i saken: