Leilegheitene er lettstelte, dei har romløysingar på eit plan og kan nyttast av rullestolbrukarar. 

Våre tilrettelagte bustader i sentrum (Prærien og Tøddebakkane) vil bidra til at den einskilde kan meistre daglege gjeremål, oppretthalde sitt funksjonsnivå lengst råd og etter behov kunne ta imot heimetenester eller heildøgns pleie- og omsorgstenester.

Alle som bur i tilrettelagt bustad vert rekna som heimebuande og betalar husleige.