Betalingssatsar 2020 2021
Oppretting av grunneigedom, areal 0–300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 8500,- 8500,-
Oppretting av grunneigedom, areal 301–1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 12000,- 12000,-
Oppretting av grunneigedom, areal 1001-2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt) 17000,- 17000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1250,- 1250,-
- der markarbeid ikkje er påkrevd 8000,- 8000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3800,- 3800,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000 m2 11500,- 11500,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1300,- 1300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum 0-2000 m3 5400,- 5400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001 m3, auk per påbegynt 1000 m3 600,- 600,-
Registrering av jordsameige, fakturerast etter bruka tid - 1,2 promille av årsløn - -