Oppretting av grunneigedom, areal 0-2000 m2 16500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1200,-
- der markarbeid ikkje er påkrevd 7500,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3600,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000 m2 11000,-
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da 1200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum 0-2000 m3 5300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001 m3, auk per påbegynt 1000 m3 500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid - 1,2 promille av årsløn -