• Sentralbordfunksjon.
  • Innleige av personell i heimetenesta, pleie- og omsorgssenter og TTF i samarbeid med gruppeleiarar og assisterande leiar pleie og omsorg.
  • Kontroll og attestering av timelister frå støttekontaktar/avlastarar o.l. Viktig at desse blir levera inn rundt den 1. i kvar månad; kan leggast i postkasse i hovudinngangen på POS.
  • Gjennomgang og attestering av elektroniske timelister i GAT.
  • Lage arbeidsplanar for alle delar av tenesta; grunnplanar, hjelpeplanar ved høgtider/sommarferieavvikling/bytte av stillingar o.l.
  • Ha oversikt og oppdatere dei tilsette sine "bankar" i høve feriedagar/avspasering/avdelingsbytte i GAT.
  • Tilsettingssaker; vere med på tilsettingar, skrive tilsettingssak.
  • Lage arbeidsavtaler/endringsmeldingar.
  • Levere/hente internpost på kommunehuset enkelte dagar.
  • Diverse kontorarbeid som arkivering/kopiering/makulering.