Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personvern – dine rettar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Rett til innsyn i eigne opplysingar
   
  Du kan be om å få ein kopi av alle opplysinga dine, også elektroniske spor, metadata og kva profilar du er blitt overdrege.
   
  Det er gratis å få innsyn og du kan vende deg anten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønskjer innsyn frå, for eksempel barnevernet eller fastlegen.
   
  Rett til å korrigere feilaktige opplysingar
   
  Dersom du oppdagar at kommune sit med opplysingar om deg som er urette, kan du krevje retting. Du må kunne sannsynleggjere at opplysingane er urette og kva som er korrekt.
   
  Rett til sletting
   
  I nokre tilfelle kan du krevje at opplysingane dine blir sletta. For eksempel når det ikkje lenger er nødvendig å behalde opplysingane dine. 
   
  Det er ein del unnatak til denne retten, og eitt av dei er dei offentlege styresmaktene si arkiveringsplikt.
   
  Rettar ved automatiserte avgjerder
   
  Når kommunen baserer saksbehandlinga si på eit dataprogram, for eksempel dersom du blir automatisk overdregen ein barnehageplass, har du rett til:
  • å seie meininga di
  • å klage på avgjerda
  • å krevje at eit menneske gjennomgår saka.
  Kommunen skal informere deg om at dei bruker automatisk saksbehandling og kva konsekvensar det har for deg.

  Målgruppe

  Alle som bur i kommunen.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagt teneste. Sjå:

  • Rett til innsyn, personvernforordninga artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordninga artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordninga artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordninga artikkel 22.

  Lover

  Personopplysningsloven
  Personvernforordningen

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tenestetorget, eller til det enkelte tenesteområdet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal vurdere alle innsynsspørsmål og gi eit svar eller utføre den etterspurte handlinga.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle spørsmålet så snart som mogeleg og seinast innan ein månad.

  Klagemulighet

  Dersom du meiner at personvernrettane dine ikkje er blitt følgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52