Avfallsmottak

Skårmoen avfallsmottak ligg på veg inn mot Kleivgrend, ca. 8 km nord for sentrum. 

Dei held ope måndagar kl. 14.00-19.00, i tillegg til laurdagsope siste laurdag i mai, juni, juli og august kl. 09.00-13.00. Dei er å treffe på tlf. 975 48 357.

Matavfallsposar og plastsekkar

Dersom du treng ekstra matavfallsposar eller sekkar til plast, kan du få dette gratis i sentralbordet til Fyresdal kommune. Du finn oss i i Fyresdal Næringshage - Klokkarhamaren 6.

Restavfall

Alle hushaldningsabonnement - standard, mini, redusert og heimekompostering - nyttar plastdunkar på 120 liter. Dunkane er grå og er prega med "Restavfall" på lokket. Miniabonnement har i tillegg ein "M". Dunken skal plasserast ved køyreruta, også dei som har redusert abonnement. Avfallet kan leggast direkte i dunken, sekk trengs ikkje. 3 stykk eller fleire på same staden kan få samledunk til restavfallet. Dei som har utdelt dunk må bruke denne; svartsekkar som vert sett fram, vert ikkje henta.

Forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall mv.

01.01.2018 fekk kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje ny forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. og for avfallsgebyr. 

Ny renovasjonsforskrift inneber:

Alle fritidseigedomar/fritidsbustader har no eitt gebyr; "standard hytteabonnement". 

Det er høve til å søke om fritak dersom:

- Fritidseigedomen ikkje er i bruk.
- Fritidseigedomen ligg meir enn 2 kilometer frå køyrbar heilårsveg.

Vi gjer merksam på at fritaket inneber at du ikkje kan nytte deg av hyttecontainerane, og heller ikkje får levere avfallet ditt gratis på bemanna mottak.