På Rovviltportalen finn du informasjon om dei fem store rovdyra gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Informasjonen er inndela etter temaene fakta om rovvilt, forvaltning, forsking og konfliktar. På portalen finn du og alle vedtak som fattast i rovviltregionen vår, slik som kvotevedtak for gaupe, lisensfellingar m.m.

Rovviltnemnda har utarbeida eigen forvaltnigsplan for regionen. Planen tek fører seg kvart av dei store rovdyra, med omsyn på konflikt, forvaltning og straks-tiltak.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for dokumentasjon av rovviltskade på bufe. SNO har også ansvar for dokumentasjon av observasjonar og spor av bjørn, ulv, jerv og gaupe, i tillegg til bestandsregistrering av jerv.

Gaupejakt med bås

Jegerar som skal nytte bås til fangst av gaupe under årets kvotejakt må søkje snarest mogleg om godkjenning av båsen.

Søknaden må sendast til Fylkesmannen innen jaktstart som er 1. februar. I søknaden må det framkome opplysningar om båsens konstruksjon (bildedokumentasjon), plassering (UTM-kartreferanse tatt med GPS) og tilsynshyppigheit. Det kan og søkjast om bruk av bås undervegs i jakta om den som ynskjer å nytte bås ikkje har fått ferdig båsen, eller av andre grunnar ikkje kan søkje innan jaktstart. Fylkesmannen kan i slike tilfelle gi munneleg godkjenning under føresetnad av at det skal brukast bås som er godkjent og dette kan dokumenterast.

Vedlagt ligg utdrag frå forskrift om av kva som er kravet til bruk av bås under kvotejakt på gaupe, samt instruks for godkjenning av bås til gaupe og jerv. Jegerar som skal nytte slik fangstreiskap plikter å setje seg inn i kva for reglar som gjeld for bruk av bås.