Samarbeidsutval skuleåret 2021/2022

  Medlem Vara
Elevar Malin Åmlid 9. klasse Halvor Teksle 7. klasse
  Brage Aamlid 9. klasse Sandra Breivik 5. klasse
  Oda Wæthing 10. klasse Nora Tomine Hagquist-Nystad 5. klasse
Føresette Christine Herregården Pedersen Cathrine Austjore
  Sigrun Rekvik Elisabeth Gasman
  Reidun B. Andersen Elise Lauvrak
Tilsette Tone Austjord  
  Torhid Bondal  
  Hilde Homme  
Kommunen Torleiv Hvistendahl Evy Aamlid
  Rektor Sarke Veum  

Rektor er sekretær.

Utdrag frå Opplæringslova § 11-1

"§ 11-1.Samarbeidsutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter kommuneloven § 5-10 og § 10-8. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer."