Samarbeidsutvalet er eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande ledd for alle partar i skulesamfunnet. Samarbeidsutvalet skal gje uttaler i ei rekkje saker som gjeld skulen, t.d. budsjett, skulemiljø, ordensreglane, trivselsreglane m.m. Samarbeidsutvalet har og eit ansvar for SFO.

SU består av 3 foreldrerepresentantar, 2 representantar frå lærarane, 1 representant frå andre tilsette, 1 representant politisk oppnevnt og rektor.

Mål for arbeidet er:

  • Medverknad til ein betre skulekvardag for elevane
  • Medverknad til at foreldre best mogleg kan ivareta sitt ansvar for oppdraging og læring
  • Medverknad i samarbeidsorgana
  • Arbeide med utvikling av SFO

Utdrag frå Opplæringslova § 11-1

"Samarbeidsutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer."

Ta kontakt med skulen ved spørsmål om kven som sit i utvalet.