Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktivitetar i Noreg - 30.06.2020

Det er forventa at mange nordmenn vil feriere i Noreg i sommar. Reiselivsnæringa må førebu seg på å ta imot nordmenn på ferie på ein trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tenester og aktivitetar utarbeider ein plan for korleis dette kan gjerast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

fhi.no finn du ei oppsummering av nokre spesifikke råd for forsvarleg smittevern ved dei ulike tenestene tilknytta reiselivet, slik som serveringsstader, campingplassar, utleigehytter, museum og utleige av utstyr. Du finn også bransjestandarder for reiselivsbransjen frå NHO Reiseliv og Virke på same sida.

Corona-symptom på ferie? - 29.06.2020

Dersom du får symptom på corona medan du er på ferie, fylg desse reglane frå Folkehelseinstituttet:

1. Ta kontakt med kommunen du oppheld deg i!

Du skal ikkje berre møte opp hos legen eller på eit testsenter. Du må få ein time eller ei henvisning. Fyresdal legekontor treff du på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30.

2. Ring 116 117!

Dersom du ikkje får kontakt med det lokale legekontoret, kan du ringe 116 117. Då kjem du til næraste legevakt. Hugs å ringe før du eventuelt oppsøker legevakta. 

3. Isoler deg!

Dersom du får symptom, hald auka avstand til andre.

4. Reis heim dersom du kan!

Dersom du har testa deg og har fått positivt svar, skal du i isolasjon. Dei du eventuelt er saman med skal i karantene. Reis heim med eigen transport, dersom du er i form til det. Dersom formen tilseier at du ikkje kan reise heim, må du finne ei løysing der du er.

Generelle råd til befolkinga - om du er på ferie eller ei:

 • Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.
 • Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på der, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du trur at du er smitta, ring fastlegen din.
 • Du skal kun ringe legevakt på 116 117 dersom du har behov for akutt helsehjelp.
 • Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Opning for reiser mellom Noreg og Europa frå 15. juli - 26.06.2020

Regjeringa tar sikte på å tillate innreise for personar som er busett i Schengen- og EØS-området frå 15.07.2020 – dersom smittesituasjonen tilseier det.

Frå same tidspunkt fjernast kravet om innreisekarantene for land og regionar med ein tilfredsstillande smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikkje lengre advare mot reiser til land og regionar som unntakast frå krav om innreisekarantene.

Nordmenn kan altså reise til Schengen- og EØS-land frå og med 15.07.2020. Det betyr også at borgarar frå desse landa kan reise inn i Noreg. Dei nye reglane avheng av at kvart enkelt land oppfyller dei aktuelle kriteria. Lista over kva land som oppfyller kriteria kjem 10.07.2020.

Les heile pressemeldinga frå 25.06.2020 på regjeringen.no.

Hald deg oppdatert på smittevernråd for ferie og reise - 25.06.2020

Karantenereglar og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpande.

Spesielt før ei utanlandsreise er det viktig at du set deg inn i både kva reglar som gjeld i det landet du reiser til og kva reglar som gjeld når du kjem tilbake til Noreg.

Og hugs:

Dei same grunnleggjande prinsippa for smittevern er like gjeldande ved fritidsreise som heime:

 • Sjuke personar skal halde seg heime
 • God hygiene 
 • Redusert kontakt mellom personar, og hald minst 1 meter avstand til andre enn dine næraste

Sjå fhi.no for råd kring fylgjande:

 • Innanlands fritidsreiser
 • Risikogrupper og deira pårørande
 • Bading, strandliv og friluftsliv
 • Offentleg transport
 • Karantene for personar som kjem til Noreg frå utlandet
 • Unntak frå karanteneplikta
 • Råd før reisa (dersom du må reise) 
 • Førebyggjande råd på reisa (dersom du må reise)

Status covid-19 veke 24 - 19.06.2020

Spreiinga av coronavirus er framleis lav i Noreg. Det viser vekesrapporten for 08.06.2020–14.06.2020 frå Folkehelseinstituttet.

Du kan lese heile rapporten på fhi.no.

Justering av regjeringas tiltak frå 15. juni - 12.06.2020

Regjeringa lettar på tiltaka frå 15.06.2020 i tråd med planen for handtering av covid-19. Mellom anna kan treningssenter, badeland og symjehallar gjenopne, vel og merke på ein smittevernfagleg forsvarleg måte. Det blir også tillatt med arrangement på inntil 200 personar.

Regjeringa opnar for fritidsreiser mellom Noreg og dei nordiske landa frå 15.06.2020, men beheld karantenekrav og innreiserestriksjonar frå regionar med mykje smitte. Regionar og område som blir unntatt frå krav om innreisekarantene, blir også unntatt frå Utenriksdepartementets reiseråd.

Universitet, høgskular og fagskular kan opne att frå 15.06.2020 - så lenge dei overheld gjeldande reglar og råd om smittevern.

Det blir gitt unntak frå 1-metersregelen i ny forskrift som er lagt frem av regjeringa i dag. Det inneber at profesjonelle utøvarar innan kultur og idrett nå kan ta eit skritt nærare ein normaltilstand. Vidare blir det opna for at barn som deltar i kulturaktivitetar blir gitt dei same moglegheitene som dei som driv idrett.

Tidsplan HODep

Ny risikovurdering: Fare for økt smitte i sommer - 12.06.2020

Folkehelseinstituttet er bekymra for auka smitte på store arrangement i sommar og fryktar betydelege lokale utbrot. Det viser den niande risikovurderinga frå Folkehelseinstituttet som blei publisert torsdag 11.06.2020.

Rapporten inneheld oppdatert kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons om epidemien i Noreg.

Du kan lese heile rapporten på fhi.no.

Kva inneber dei nye karantenereglane frå 1. juni? - 08.06.2020

Når ein person blir sjuk med covid-19, skal alle nærkontaktane følgjast opp i 10 dagar.  Det nye er at vi nå har to hovudgrupper nærkontaktar som følgjast opp forskjellig.

Frå 01.06.2020 gjeld fylgjande:

 • Det er bare husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære personar som skal i karantene.
 • Dei som er nærkontaktar, men har vore utsatt for mindre smitterisiko enn hustandsmedlemmer, skal ikkje i karantene. Dei skal følgjast opp med testing og smittevernråd og skal i tillegg overvåke eiga helse (sjølvmonitorering).

Sjå illustrasjon under og les meir på fhi.no.

Distansering 05.06.2020

Har du spørsmål om corona? - 05.06.2020

Ring informasjonstelefonen på 815 55 015 (open kvardagar kl. 08.00-15.30) eller Frivillighetens koronalinje på 23 12 00 80 (open kvardagar kl. 09.00-15.00).

På helsenorge.no/koronavirus finn du også mykje informasjon, om alt frå generelle reglar for kvardagen til reiseråd for å unngå smitte.

Hugs at noko av det viktigaste er framleis førebygging av smitte.

Dette er gode vanar som førebygger smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hald minst ein meters avstand til andre.
 • Hoste inn i eit papirlommetørkle som du kastar. Hugs å vaske deg på hendene etterpå.
 • Dersom du ikkje har eit papirlommetørkle, bør du hoste i olbogekroken slik at du ikkje spreiar dråpar ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn, spesielt når du har vore ute blant folk.
 • Du kan også bruke eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, dersom du ikkje har såpe og vatn tilgjengeleg.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Oppdatering frå NAV Vest-Telemark - 02.06.2020

Lokasjonane i Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Vinje er framleis stengde for drop in.

Kontoret på Dalen er ope for drop in måndagar og torsdagar kl. 10.00-14.00.

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring 406 16 218.

Statlege tenester:

 • Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe/sende sms.

Du finn informasjon på nav.no og på telefon 55 55 33 33.

Arbeidsgjevarar brukar nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.

Direktenummer til markedskontaktar:

 • Seljord, Kviteseid, Nissedal: 412 23 954 - Tore Dag Lid
 • Fyresdal, Tokke, Vinje: 404 76 863 - Margit K. Bergland
 • IA-rådgjevar: 994 49 230 - Olav Aalandslid

Direktenummer:

 • Telefonliste fyresdal – statlege ytingar:
 • Sissel H. Husstøyl: 412 29 469
 • Vivana Burgos: 409 14 647
 • Åse Wrålid: 412 83 592

Gerd Kari Skaalen, NAV-leiar: 958 32 211

Solbjørg Frantzen, ass. NAV-leiar: 909 46 708

Postadresse: NAV Vest-Telemark, Hotellvegen 42, 3880 Dalen​

Nye rettleiarar for barnehagar og skular - 02.06.2020

Helsedirektoratet publiserte fredag (29.05.2020) nye rettleiarar for barnehagar og skular. Det faglege innhaldet er levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Sjå meir på fhi.no.

Nye karantenereglar frå 1. juni - 02.06.2020

Frå 01.06.2020 blir reglane for smittekarantene endra. Samtidig blir det opna for like karantenereglar for arbeidsreiser til og frå alle dei nordiske landa.

Les meir på regjeringen.no.

Oppdatert smittevernrettleiar for organisert idrett - 02.06.2020

Helsemyndigheitene presenterte torsdag 28.05.2020 en oppdatert smittevernrettleiar for den organiserte idretten.

Rettleiaren opnarfor fysisk kontakt mellom utøvarane.

Sjå meir på regjeringen.no.

Nye retningslinjer for besøk på POS - 28.05.2020

Per 01.06.2020 blir besøksforbodet på Fyresdal pleie- og omsorgssenter oppheva.

Her er likevel ein del reglar og retningslinjer som alle må vere klar over og fylgje:

 • Det skal førast besøksprotokoll på begge avdelingar.
 • Alle besøkande må fylle ut eit eigenerklæringsskjema ved fyrste besøk.
 • Alle besøk skal avtalast på førehand.
 • Det er besøkstid på begge avdelingane.
 • Det er siesta kl. 14.00-16.00 (ikkje besøk).
 • Pasientane kan motta gåver o.l.
 • Pasientar som kan ha besøk ute, blir framleis oppfordra til å ha det.
 • Besøk inne skal tilpassast den enkeltes behov og sjukdomsbilete.
 • Pasientar kan gå fritt utandørs, ev. ta ein tur heim på besøk (ute).
 • Alle besøkande skal fylgje dei generelle smittevernreglane: Halde avstand, helst unngå fysisk kontakt, og god handhygiene! Dersom dei er sjuke skal dei ikkje på besøk.

Ved besøk inne:

 • Kun nære pårørande, maks 2 stk. om gongen.
 • Vask av hender ved ankomst og ved avreise.
 • Besøkande skal halde 1 meters avstand til helsepersonell.
 • Alle overflater/kontaktflater skal vaskast etter eit besøk.
 • Ev. servering av kaffi/kake skal skje på papp. NB. Ikkje sjølvbetjening.
 • Det er lov å vere med på biltur, dersom ein overheld smittevernreglane.

 

Barnehagar og skular kan lette på smitteverntiltak - 28.05.2020

Lite smittespreiing gjer det forsvarleg at ei heil avdeling i barnehagen og ei heil skuleklasse kan vere ein kohort. Eit nytt system (trafikklysmodellen) med raudt, gult og grønt lys skal avgjere kva smitteverntiltak som gjeld i barnehage og skule. 

Dei nye smittevernrettleiarane blir lagt fram i sin heilheit fredag 29.05.2020.

Her kan du lese heile pressemeldinga frå regjeringa frå 27.05.2020:

regjeringen.no

Tilbake til legemelding ved lengre fråver - 26.05.2020

For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetenesta beslutta regjeringa å utvide retten til bruk av eigenmelding for arbeidstakarar til 16 dagar. Desse reglane hadde verknad frå 16.03.2020.

Frå 01.06.2020 kan du ikkje lengre kreve å få bruke eigenmelding dei fyrste 16 dagane av sjukefråveret. Dette gjeld også covid-19-relatert fråver.

Spørsmål og svar om arrangement - 26.05.2020

Lurar du på kva slags krav og retningslinjer som gjeld i samband med arrangement?

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om arrangement og stenging av enkelte verksemder: 

regjeringen.no

Fyresdal næringsfond skipar corona krisefond - 22.05.2020

I møte i formannskapet tysdag 05.05.2020 blei det vedtatt å skipe eit corona krisefond til bedrifter i Fyresdal.

Krisefondet er på kr 500 000,-. Midlane vil bli delt ut etter søknad frå bedrifter i Fyresdal som ikkje kjem inn under kriseordningane til styresmaktene (eller som nesten fell utanom ordningane). 

Bedriftene kan søke om tilskot til å dekke uunngåelege faste kostnader i ei vanskeleg tid. Maksimalt tilskot pr. bedrift er kr 100.000,-. Søknadane vil bli handsama fortløpande og vedtak vil bli fatta innan ei veke etter mottak av søknad. Fyresdal kommune vil også vere særskild positive til nye utviklingstiltak i bedriftene.

Send søknaden din til Fyresdal kommune per post eller e-post:

Fyresdal kommune
Klokkarhamaren 6
3870 Fyresdal 

eller

postmottak@fyresdal.kommune.no

Smittevernrettleiar for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet - 22.05.2020

Mattilsynet har kome med ein smittevernrettleiar for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Rettleiaren inneheld mellom anna ei sjekkliste for godt smittevern i grøntproduksjon.

Les rettleiaren her

Vanlege opningstider i barnehagen att - 22.05.2020

Frå og med måndag 25.05.2020 vil Fyresdal barnehage opne opp for fulle dagar att. Det vil seie at opningstida er kl. 07.00-16.30. I samband med utviding til normal dag vil ein del restriksjonar og rutinar vere gjeldande, jf. Rettleiar i smittevern for barnehagar

 

Framleis spesielt fokus på smittevern
 
Ifylgje justera rettleiar, frå 07.05.2020, er dei tre hovudtiltaka sett i prioritera rekkjefylgje:
 
1. Sjuke personar skal ikkje vere i barnehagen
a. Symptom på covid-19 særleg hos barn, kan vere milde og vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Covid-19 smittar hovudsakleg via dråpe- og kontaktsmitte. Det er fyrst og fremst personar med symptom som er smittsame og smitten er størst idet symptoma oppstår. Dei hyppigaste symptoma for covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til kjensle av sjukdom, hovudpine og muskelsmerter. Magesmerter kan også førekome. Det kan for nokon med covid-19-symptom utvikle seg til hoste, feber og  kjensle av å vere kortpusta.
 
2. Hygiene 
a. Hostehygiene – hugs dråpesmitte.
b. Handhygiene – handvask med såpe og vatn er å anbefale, men hånddesinfeksjon kan også brukast. Handvask av barn skal skje med den vaksne til stades. Ved bringing og henting, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, etter soving, etter uteaktivitet og ved synleg skitne hendar skal hendene vaskast.
c. Føresette skal vaske seg/sprite seg inn og ut av barnehageområdet som tidlegare.
 
3. Redusera kontakthyppighet mellom personar
a. Halde avstand er avgjerande og avgrensar smitte.
b. Eigne pauserom og inngangar, garderobar.
 
Tisette og føresette er informerte via e-post.

Differensierte råd til risikogrupper - 15.05.2020

Folkehelseinstituttet gjer regelmessig nye vurderingar basert på oppdatert kunnskap om kva personar som har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19. Aldersgruppe og underliggande sjukdom med betydning for risikovurderinga er beskrive i dei oppdaterte råda.

Det er utarbeidd ein tabell som viser korleis råda blir påvirka av auka smittespreiing i samfunnet generelt, eller auka spreiing lokalt der ein bur. Per i dag er det låg smittespreiing i alle regionar i Noreg.

Folkehelseinstituttet skiller nå mellom to ulike risikogrupper:

 • Personar med lett økt risiko for alvorleg sjukdomsforløp
 • Personar med moderat eller høg risiko for alvorleg sjukdomsforløp

Sjå tabell og les oppdatert informasjon på fhi.no

Smittevernråd for ferie og reiser - 15.05.2020

Dei nye smittevernråda for ferie og reiser som gjeld frå i dag 15.05.2020, gjev råd om korleis du kan unngå smittespreiing mellom stader, råd om bading, strandliv og friluftsliv, offentleg transport og utanlandsreiser. 

I dei nye råda frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet blir det presisert at dei same grunnleggjande prinsippa for smittevern gjeld ved reise som heime:

 1. Ikkje reis når du er sjuk
 2. Ha god handhygiene 
 3. Hald minst 1 meters avstand til andre enn dine næraste

Les dei oppdaterte smittevernråda på fhi.no

Program for 17. mai i Fyresdal - 15.05.2020

Den tradisjonelle feiringa med messe i Moland kyrkje, leik og moro på skuleplassen og folkefest på samfunnshuset er dessverre avlyst. 17. mai-komiteen, som består av foreldre i 6. klasse, har ikkje laga noko alternativt opplegg, så årets feiring blir opp til alle og ein kvar. Men – vi kan framleis ta på oss finstasen, heise flagget, ete god mat, synge nasjonalsongen og ikkje minst ete is!
 
Her er årets «program»:
 
 • Kl. 08.00: Flaggheising.
 • Kl. 11.00: Digital helsing frå ordføraren på Fyresdal kommune si heimeside og Facebook-side.
 • Kl. 11.40: Avreise frå Best for «felles lufting av gamle køyretøy» – i regi av Fyresdal Veteran Motor Klubb. Planen deira er å køyre Best–Øyane–Øyskogen–POS–Best.
 • Kl. 12.00: Korpset spelar på Øyane.
 • Kl. 13.00: Korpset spelar i Øyskogen.
 • Kl. 13.00: Heile Noreg syng «Ja, vi elsker dette landet».
 • Kl. 14.00: Korpset spelar på POS.
Desse tre råda for å unngå smitte er framleis like viktige og gjeld også for 17. mai:
 
 • Hald deg heime og unngå besøk dersom du er sjuk.
 • Hald minst ein meter avstand til andre (gjeld ikkje dei du bur saman med til vanleg).
 • Ha god handhygiene med hyppig og grundig vask.

Kollektivtransport og skuleskyss - 15.05.2020

I løpet av veke 20 har alle skulane i fylket opna for at alle trinn skal kome tilbake. Fylkeskommunen er ansvarleg for skuleskyss i grunnskule og vidaregåande skule, og dei oppmodar til at så mange som mogleg går eller syklar, fordi bussane har halv kapasitet på grunn av anbefalingar om avstand (1 meter).

Skuleskyssen går som normalt til ordinære start- og sluttider, altså dei tidene skulane hadde før dei stengde i mars. Skulekorta skal takast med på reisa, men dei skal inntil vidare ikkje bli registrert hos sjåfør ved påstiging. 

Sjå vtfk.no for meir informasjon og reiseråd

Opning av kulturskulen - 14.05.2020

Fyresdal kulturskule opnar no delvis for ordinær undervisning frå 24.05.2020.

Vi jobbar med retningsliner og rettleiarar slik at dette kan gjerast så trygt som mogleg. Vi ser det førebels ikkje som trygt å ha undervisning i kunst og handverk. Det er og usikkert om den yngste gruppa i dans får øving. 

Det vil kome meir informasjon til alle føresette i løpet av neste veke.

Vi ser fram til å treffe elevane att!

Helsing alle på kulturskulen

Informasjon i samband med re-opning av Gimle skule - 12.05.2020

Onsdag 13.05.2020 kjem det fleire elevar tilbake på Gimle skule.

I samband med dette ynskjer rektor Sarke Veum å informere om fylgjande: 

 • All parkering skal skje på parkeringsplassen ved samfunnshuset.
 • Dersom du skal sleppe av og hente ungar, skal dette skje på parkeringsplassen ved samfunnshuset. Hugs innkøyring i nord og utkøyring i sør!
 • Elevane vil ha ulike oppmøtestadar og friminutt på ulike stadar, slik at klassene ikkje blir blanda.
 • Det er fint om elevane ikkje kjem noko særleg før kl. 08.10, slik at vi unngår blanding av klasser.
 • Vi oppmodar til at færrast mogleg tek buss - dersom det er mogleg.
 • Elevane i 5.-10. klasse vil ha ulike opplegg, både når det gjeld antal dagar på skulen og antal dagar med heimeskule. 
 • På det meste vil det vere 8 klasser på skulen samtidig.
 • Vi oppmodar alle heimar til å lese smitterettleiarane og snakke saman om desse tre grunnpilarane for å bremse smittespreiing: 1. Sjuke personar skal ikkje vere på skulen 2. God hygiene 3. Redusert kontakt mellom personar.

Her kan de lese smitterettleiarane: 

Ny rettleiar for idrett - 12.05.2020

Ein ny rettleiar for idrett under covid-19-utbrotet er utarbeidd av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Rettleiaren gir råd om kva idrettslag bør gjere for å førebygge at deltakarar og tilskodarar blir utsette for smitte og spreiing av covid-19.

Rettleiaren gjeld for Noregs idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreiningar og andre som arrangerer organisert idrett. NIF må saman med dei enkelte særforbunda utarbeide råd og tilrådingar som er tilpassa dei spesifikke idrettsgreinene og aktivitetane.

Arrangement for 50 personar

Det blir opna for arrangement på inntil 50 personar med avstand på minst 1 meter, men det blir ikkje tilrådd aktivitetar som medfører større mobilitet og blanding av deltakarar på tvers av geografiske område.

Maks 20 i treningsgrupper

For ordinære treningar blir det tilrådd samling av maksimalt 20 personar i ei gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjeld både innandørs og utandørs. Fleire slike grupper av maksimalt 20 personar kan samlast dersom gruppene blir haldne frå kvarandre, og dei enkeltvis og samla kan halde seg til smittevernråda.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslår at det blir tatt ei ny vurdering av den totale smittesituasjonen før sommaren for å sjå på ei ytterlegare normalisering av idrettsaktivitetar.

Når det gjeld symjing, vil Folkehelseinstituttet utarbeide eigne råd i god tid før gjenåpning 1. juni.

Les heile rettleiaren for idrett her:

Private og offentlege arrangement på 17. mai - 12.05.2020

17. mai nærmar seg, og den tradisjonelle feiringa med messe i Moland kyrkje, leik og moro på skuleplassen og folkefest på samfunnshuset er dessverre avlyst.

Det er heilt sikkert mange som tenker at 17. mai likevel er ein veldig fin dag å samlast på – og det er det sjølvsagt!

Men hugs på fylgjande:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private samanhengar er per i dag på maksimalt 20 personar. Det er då ein føresetnad at ein kan halde minst ein meter avstand eller meir mellom personane. Rådet om avstand gjeld ikkje for personar som lever saman til vanleg.
 • Det er tillat med arrangement med inntil 50 deltakarar på offentleg stad. Føresetnaden er at deltakarane kan halde minst ein meter avstand til kvarandre og at det er ein ansvarleg arrangør. Dette gjeld alle typar arrangement. Den eller dei som står for gjennomføringa av arrangementet på offentleg stad skal ikkje bli rekna som ein del av arrangementet.

Covid-19-forskrifta er til ein kvar tid oppdatert med gjeldande regelverk på karantene, arrangement og smittevernfaglege krav.

Hald god avstand til kvarandre og vask hendene jamleg!

Rettleiarar for smittevern i barnehage og skule - 11.05.2020

Rettleiarane for smittevern i barnehagar, barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skule blei reviderte 07.05.2020. Rettleiarane er gitt ut av Helsedirektoratet, og fagleg innhald er levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese rettleiarane:

Biblioteket ope som vanleg att - 11.05.2020

Frå tysdag 12.05.2020 er biblioteket ope som vanleg att - med visse reglar:

 • Maks 5 personar i lokalet
 • Hald minimum 1 meter avstand til andre
 • Ta på så få ting som mogleg i lokalet
 • Bruk handsprit som du finn ved inngangen
 • Biblioteket er ope for lån, men ikkje som opphaldsstad

Opningstider:

 • Tysdag kl. 10.00-15.30
 • Onsdag kl. 17.00-20.30
 • Torsdag kl. 12.00-15.30
 • Fredag kl. 10.00-15.30

NB! Du kan framleis nytte bestill og hent!

Velkomen!

Tidsplan frå regjeringa for nedbygging av tiltak - 07.05.2020

Regjeringa la i dag fram ein plan for vidare handtering av corona-pandemien og ein tidsplan for nedbygging av dei mest inngripande tiltaka.

Mellom anna melder dei at alle grunnskular og vidaregåande skular skal opne for alle trinn i løpet av neste veke.

Klikk på linken under for meir informasjon om dei ulike endringane som gjeld frå ulike datoar:

Tidsplan HODep

Kommuneadministrasjonen open som vanleg att - 07.05.2020

Kommuneadministrasjonen i Fyresdal Næringshage har ope som vanleg att - kl. 08.00-15.00 - frå fredag 08.05.2020.

Vi oppmodar alle besøkande til å avtale tid på førehand med dei som de ynskjer å treffe.
Vi oppmodar også alle besøkande til å halde minimum ein meters avstand til dei de treffer på, i tillegg til å halde god avstand til skranka.

Sentralbordet vårt har telefonnummer 35 06 71 00.
Her finn du kontaktinformasjon til våre tilsette: 

Trygg camping - bransjenorm frå NHO Reiseliv - 06.05.2020

Torsdag 30.04.2020 presenterte NHO Reiseliv ein bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingplassar.

Oppdatering av lokale tiltak - 30.04.2020

Kommuneadministrasjonen i Fyresdal Næringshage

Kommuneadministrasjonen er stengt for publikum til og med torsdag 07.05.2020.
Frå fredag 08.05.2020 har vi ope som vanleg, kl. 08.00-15.00.
Vi oppmodar alle besøkande til å avtale tid på førehand med dei som de ynskjer å treffe.
Vi oppmodar også alle besøkande til å ha avstand til skranka. 
Sentralbordet vårt har telefonnummer 35 06 71 00.
Her finn du kontaktinformasjon til våre tilsette: Finn tilsette

Fyresdal folkebibliotek

Biblioteket er inntil vidare stengt for publikum, men de kan likevel låne bøker, filmar og lydbøker! 
Sjå "Bestill og hent på biblioteket" litt lenger ned på sida for meir informasjon.

Fyresdal pleie- og omsorgssenter

Det er inntil vidare besøksforbod inne på Fyresdal pleie- og omsorgssenter, men frå fredag 01.05.2020 kan de besøke på utsida.
Telefonnummeret til pasienttelefonen på avdeling Norstøg er 35 06 71 55 og telefonnummeret til pasienttelefonen på avdeling Utsikten er 35 06 71 48.
Fyresdal pleie- og omsorgssenter har telefonnummer 35 06 71 67.
Hugs at dei tilbyr videosamtalar for pårørande og pasientar, anten via FaceTime eller Google Duo. Dette gjeld både Norstøg og Utsikten! Ta kontakt med personalet på telefonnummer 35 06 71 59, og så koblar dei deg opp!

Fyresdal helsehus

Det er inntil vidare begrensa fysisk oppmøte på helsehuset (legekontor, helsestasjon og psykisk helse), men vi oppmodar dykk likevel til å ta kontakt med legekontoret som før, ettersom ein del konsultasjonar kan takast over telefon.
Helsehuset har telefonnummer 35 06 73 00.

Nye råd frå regjeringa om avstand - 30.04.2020

Råd om avstand

Frå i dag blir rådet om avstand til andre endra. Til nå har rådet vore to meters avstand, nå er rådet at ein skal halde minst ein meters avstand - ute og inne. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet meiner at ein meter er tilstrekkeleg for å redusere smitterisikoen vesentleg.

Når det gjeld smittesporing, blir nærkontakt framleis definert som nærare enn 2 meter i 15 minutt.

Det er viktig å framleis ha fokus på vanar som førebygger smitte:

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vatn, spesielt når du har vore ute blant folk.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Her kan du lese den aktuelle nyheita frå regjeringa

Opnar gradvis opp for arrangement

Frå 07.05.2020 blir det mogleg med arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar. Føresetnaden er at det er mogleg å halde ein meters avstand til andre personar på arrangementet, at det er ein ansvarleg arrangør som har oversikt over kven som er til stades, i tillegg til at arrangøren sørger for at smittevernreglar blir følgde. Arrangement utan ein ansvarleg arangør er ikkje tillatt. 

Dersom det framover framleis er kontroll på smittespreiinga, vil regjeringa vurdere å tillate arrangement for inntil 200 personar frå 15.06.2020.

Her kan du lese den aktuelle nyheita frå regjeringa

Informasjon om kjæledyr og corona - 28.04.2020

Har du kjæledyr og lurar på kva du kan og ikkje kan gjere i desse dagar?

Her finn du litt informasjon:

Opning av Gimle skule neste veke - 24.04.2020

Opning av 1.–4. trinn og SFO på Gimle skule frå 27.04.2020

Regjeringa har bestemt at 1.–4. trinn og SFO skal opne att frå 27.04.2020. Alle skular har fått ein smittevernrettleiar å forhalde seg til, som seier kva system vi skal fylgje og at det er trygt. Vi utarbeider nå planar og rutiner for å ivareta både elevar og tilsette på Gimle.

På Gimle har vi bestemt å dele kvar klasse opp i to grupper/kohortar, der gruppene har undervisning ein halv dag ute og ein halv dag inne. Det betyr at gruppene blir små og vil ha få faste vaksne. Dette gjer vi for å førebyggje smitte.

Gruppene vil få faste oppmøteplassar, faste område å vere i friminutta og gode rutiner i høve smittevern og avstand. Det vil vere oppmøte på faste plassar ute frå kl. 08.10. Alle må ha med niste, drikkeflaske og klede tilpassa vêret. Dette må takast med fram og tilbake dagleg.

Vi har ordinær opningstid på både skule og SFO. På SFO vil elevane og vere i små grupper med faste vaksne. Vi vil ikkje servere mat på SFO, det betyr at alle som skal på SFO må ha med niste. Føresette må hente elevane på SFO ute.

Vi ynskjer elevar og tilsette hjarteleg velkomne tilbake til skulen.

No gler vi oss til å treffe dykk att!

Heimetenesta har flytta til det gamle lensmannskontoret - 24.04.2020

Heimetenesta har flytta til det gamle lensmannskontoret i Folkestadgata, og har nå kontorbase der.

Enn så lenge har dei ikkje fasttelefonen på plass og må kontaktast via mobil. 
Dei har same mobilnummer som før, 917 77 048.

Råd om fritidsreiser innanlands - 23.04.2020

Det er framleis eit godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespreiing mellom ulike stader. Reiser til hytta utgjer likevel mindre fare for smittespreiing fordi ein stort sett er der saman med familie eller venner som ein allereie er i kontakt med heime.

Folkehelseinstituttet har - på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet - kome med innanlands reiseråd som gjeld frå 21.04.2020 og inntil videre.

Her kan du lese dei generelle råda:

Informasjon frå kommunefysioterapien - 21.04.2020

Vi er nå straks klare for å starte opp med individuelle undersøkingar og behandlingar att. I denne veka klargjer vi lokala etter bransjestandard frå Helsedirektoratet og set oss inn i anbefala smittevernstiltak.

 • Vi vil ha noko redusert kapasitet. Vi treng meir tid mellom kvar pasient for å gjennomføre nødvendig vask/spriting av utstyr. Lena vil også vere heime 1-2 dagar pr veke med heimeskule.
 • Det blir i fyrste omgang kun opna opp for 1-1 behandling. Går du vanligvis i ei gruppe, kan du ta kontakt med fysioterapeutane dersom du har behov for individuell behandling.
 • Kom presis til timen, slik at du slepp å vente unødvendig lenge i lokala våre. Er det fint vêr, anbefaler vi at du venter ute på tilvist plass. Håndspriting av hender når du kjem og når du går frå avdelinga. Det er eit ønske om at toalettet vårt blir nytta kun når det er heilt nødvendig.
 • Vi må unngå handhelsing og all nærkontakt som ikkje er relatert til undersøking og behandling.
 • Det er svært viktig at du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon; feber, hoste, forkjølelse o.l. når du kjem til behandling.
 • Ring oss på telefon for å bestille time, legg igjen beskjed eller send ein SMS dersom vi ikkje har anledning til å ta telefonen. Vi ringer deg opp igjen så fort vi har moglegheit. Det er forventa noko ventetid pga. redusert kapasitet i avdelinga. Var du pasient hos oss då vi måtte stenge, tek vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Vi gler oss til å sjå deg att!

Beste helsing Bente og Lena
Tlf. 952 17 971

Smittevern for helseverksemder med ein-til-ein-kontakt - 20.04.2020

Frå i dag kan fysioterapeutar, psykologar og andre helseverksemder med ein-til-ein-kontakt ha ope att, men ei rekke smittevernfaglege råd gjeld.

Forbodet mot å overnatte på fritidseigedom oppheva - 20.04.2020

Vi viser til pressemelding frå regjeringa datert 07.04.2020

Der står det mellom anna at forbodet mot å overnatte på fritidseigedom blir oppheva per 20.04.2020.

Dette gjeld for heile landet.

Med andre ord - ein kan nå overnatte på hyttene sine att.

Opning av barnehagen neste veke - 17.04.2020

Fylkesmannen har i møte 16.04.2020 orientert om at dei fleste barnehagar ikkje klarar å opne for fullt frå 20.04.2020.

Fyresdal barnehage kjem til å fordele personalet på fleire grupper enn vanleg og har difor valt å ha redusert opningstid i perioden 20.04.2020–30.04.2020. Opningstida vil vere frå kl. 07.00 til kl. 15.00. Opningstida er sett frå kl. 07.00 mellom anna for å nå personal i pleie og omsorg og eventuelle pendlarar. Vi held ope 8 timar per dag. Vi er sjølvsagt fleksible på tida i enkeltsaker, spesielt for tilsette i pleie og omsorg. Fyresdal barnehage håpar at dette er til det beste for alle.

Fylkesmannen presiserer at dette er ein strategi både for smittevern og for å kunne opne på ein trygg og god måte. Kommunane kan redusere opningstida si innanfor normal betalingsordning. Det vil seie at sjølv om det nå blir redusert opningstid ein periode, må føresette likevel betale som vanleg. Dei familiane som av ulike grunnar vel å ikkje ha barnet sitt i barnehagen nå, må også betale som vanleg, dersom det ikkje er påvist kronisk alvorleg sjukdom eller at dei seier opp plassen. 

Fylkesmannen presiserer også at det er trygt for barnehagebarn å vere i barnehagen.

Vi ynskjer små og store hjarteleg velkomne tilbake til barnehagen!

Utvida generell dispensasjon for bruk av snoskuter - 17.04.2020

Som ein konsekvens av corona-pandemien og hytteforbodet som opphøyrer per 20.04.20, har Fyresdal kommune gitt ein utvida dispensasjon for samtlege gyldige skuterløyve i kommunen, fram til og med 30.04.2020.

Vi ber alle som ferdast i heia om å fylgje Folkehelseinstituttet sine råd for god smittehygiene.

God tur!

Bestill og hent på biblioteket - 16.04.2020

Nå kan du bestille bøker, filmar og lydbøker frå Fyresdal bibliotek og hente ved døra!

Du kan bestille på fleire måtar:
Reservere i katalogen vår på nett, sende oss ein e-post, sende oss ei personleg melding via sida vår på Facebook, eller ta ein telefon.

Søk i katalogen vår og finn det du vil låne her.

Vil du reservere sjølv og ikkje har lånenummer/pinkode, får du det av oss – bare ring.
Vi er ved telefonen tysdag kl. 10.00-15.30, onsdag kl. 17.00-20.30, torsdag kl. 12.00-15.30 og fredag kl. 10.00-15.30.

Fjernlån mellom bibliotek er ikkje mogleg akkurat nå.
Bøkene/lydbøkene/filmane du kan låne er difor avgrensa til samlinga til Fyresdal bibliotek.

Kontaktinformasjon:

Nå kan du òg levere i den svarte kassa ved døra.

Og ja, vi tek smittefaren på alvor! Alt vi får inn, blir sett i karantene. Alt vi låner ut, har vore i karantene. Vi vaskar ofte og bruker bare heilt nye posar til det du vil låne.

1. mai- og 17. mai-feiring avlyst - 14.04.2020

Den tradisjonelle feiringa av 1. mai og 17. mai blir dessverre avlyst i år.

Jamfør dei nasjonale føringane på dette som seier at forbodet mot kultur- og idrettsarrangement (og andre arrangement) som ikkje ivaretek grunnleggjande krav til smittevern vil gjelde fram til 15. juni.

Det er opp til 17. mai-komiteen å ta stilling til ei eventuell alternativ feiring. Ei alternativ fering må då sikre LÅG fare for spreiing av viruset, jf. nasjonale føringar.​

Krisepakke til idrett, kultur og frivilligheit - 14.04.2020

Arrangørar i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengd eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med corona-viruset kan få kompensasjon. Det er sett av 700 millionar kroner til kompensasjonsordninga for idretten og frivilligheita. 

Frå tysdag 14. april kan frivillige lag og organisasjonar søke om kompensasjon.

Sjå nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet for informasjon, rettleiing og spørsmål og svar. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som rettar seg mot idrett og frivilligheit (inkludert kulturfrivilligheit).

Kulturrådet har den delen som rettar seg mot kulturlivet.

Nasjonale tiltak etter påske - 07.04.2020

Statsminister Erna Solberg uttalte i ettermiddagens pressekonferanse at ein vil forsøke å opne samfunnet gradvis og kontrollert.

I fyrste omgang skal dette gjerast via desse tiltaka (informasjonen er henta frå regjeringen.no, derav på bokmål):

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1.–4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

21. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Her kan du lese heile pressemeldinga som omtalar tiltaka over: regjeringen.no

Her kan du lese alle aktuelt-saker frå regjeringa: regjeringen.no

Søk hjelp dersom du opplever vald i nære relasjonar - 06.04.2020

Regjeringa har sett i gang ei rekke tiltak for å hindre smittespreiing av coronaviruset og beskytte befolkninga. Vald i nære relasjonar er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetenestene skal derfor så langt som mogleg halde ope i denne utfordrande tida.

Kor kan du søke hjelp?

Dersom du er utsatt for vald i nære relasjonar, er redd for at du kan utøve vald, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vald, ta kontakt med ei av tenestene du finn her:

Lokale smitteverntiltak for campingplassar og bubilparkering - 03.04.2020

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Fyresdal kommune blir stengde i perioden 03.04.2020–13.04.2020.

Kommunelegen i Fyresdal kommune har gjort følgjande lokale smitteverntiltak:

Lokale smitteverntiltak – campingplassar og bubilparkering

Regjeringa og helsestyresmaktene har forlenga gjeldande nasjonale smitteverntiltak fram til 13.04.2020. Lokale styresmakter kan i medhald av «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» (smittevernloven) § 4-1, 1 ledd, vedta andre tiltak som lokalt blir vurdert som nødvendig for å ivareta smittervernet i kommunen. Kommunelegen kan i medhald av smittevernloven § 4-1, 5 ledd, utøve kommunestyret sitt mynde i hastesaker. 

Med heimel i smittevernloven § 4-1, 1 ledd bokstav a,  jf. § 4-1, 5 ledd, gjer kommunelegen følgjande vedtak:

§ 1. Campingplasser og bubilparkering skal haldast stengde. Unntak gjeld for dagsbesøk for å ivareta naudsynt tilsyn og vedlikehald.

§ 2. Fyresdal kommune tek ikkje på seg økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 3. Forskrifta trer i kraft 03.04.2020 og gjeld til og med 13.04.2020. Forskrifta kan bli oppheva tidlegare dersom det ikkje lengre er behov for avgrensingane, jf. smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Bakgrunn for vedtaket:

Det er påvist smitte av Covid-19 i alle landets fylke. Nokre av smittetilfella har ikkje utgangspunkt utanfor Noreg. Smittespreiinga blir best avgrensa ved å følgje dei nasjonale føringane for hygiene, reiser og åtferd. Denne avgrensinga kan og styrkast gjennom målretta lokale tiltak.

Regjeringa har innført nasjonalt hytteforbod, men campingplassar og bubilparkeringar er ikkje underlagt dette forbodet.

Fyresdal kan vente seg eit visst innrykk av bubilturistar i påska, og dette kan representere moderat auke i smittepresset lokalt.

Med dei klare reiseråd regjeringa gjev og det nasjonale hytteforbodet finn kommunelegen det rett å avgrense moglegheitene for camping- og bubilovernatting i Fyresdal i perioden 03.04.2020–13.04.2020. Tidsavgrensinga er i samsvar med det regjeringa har sett for sine tiltak.

Det må gjerast ny vurdering av tiltaket før 13.04.2020, jf. den vurderinga regjeringa har varsla den 08.04.20.

Forskrifta er sendt til lysing på Lovdata.

Rettleiing og anbefalingar om idrettsaktivitet - 03.04.2020

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing og anbefalingar til korleis forbodet mot idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet kor personar møtast fysisk, skal forståast. Rettleiinga inneheld mellom anna ei avklaring om kva forbodet betyr.

Innbyggarar i Vest-Telemark kan nå søke om sosialhjelp digitalt - 30.03.2020

Pressemelding frå NAV Vest-Telemark 30.03.2020:

Nå kan innbyggarane i Vest-Telemark søke om sosialhjelp digitalt

Innbyggarar i Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i staden for på papirskjema. Den nye løysinga gjer at innbyggarane kan søke heimefrå heile døgnet, også via mobilen sin.

Fram til nå har innbyggarane i Vest-Telemark måtta søke om økonomisk sosialhjelp på papir. Spesielt etter at koronapandemien kom og NAV-kontora begrensa sine opningstider på grunn av smittefare, har det å måtte sende post eller reise til postkassa utanfor NAV-kontora for å levere papirsøknad kunne opplevast som tungvint.

Enklare å søke

Gerd Kari Skaalen, NAV Vest-Telemark er derfor veldig fornøgd med å få denne løysinga på plass nå, og håpar det vil gjere det enklare for dei som har behov for å søke om sosialhjelp.

- Innbyggarane forventar at sosialtenesten er tilgjengeleg i digitale kanalar, i tråd med digitaliseringa i NAV og i samfunnet generelt, seier Gerd Kari Skaalen.

Logg inn på nav.no

For å søke sosialhjelp digitalt må ein logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerheitsløysingar. Erfaringane frå dei kommunane som har tatt løysinga i bruk er gode og at mange brukarar føretrekke å søke digitalt. Søkarar som av ulike årsakar ikkje kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan framleis bruke papirsøknad.

Treng ein hjelp til utfyllinga, kan ein ringe NAV Vest-Telemark direkte på 406 32 381 og få rettleiing over telefon.

Kontaktperson for meir informasjon:

Gerd Kari Skaalen, leiar ved NAV Vest-Telemark, telefon 958 32 211.

Kjære hytteeigar med bustadsadresse utanfor Fyresdal kommune - 26.03.2020

Per 24.03.2020 vidareførte regjeringa alle tiltaka som er iverksett for å bekjempe utbrotet av corona-viruset. Dette gjeld då også forbodet mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune. Vi oppmodar dykk innstendig om å respektere dette.

Alle tiltaka blei vidareført til og med 13.04.2020, men kan bli forlenga.

Paragrafen som omhandlar forbodet lyder slik:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Ikkje tilgang til å gje dispensasjon

Vi ber dykk om å ikkje kontakte kommunen for å be om dispensasjon, då vi ikkje har tilgang til å gje dette. Unntaka kjem tydeleg fram av forskrifta.

Ingen lokale vedtak per 26.03.2020

Vi har ikkje fatta eigne vedtak om begrensing av innreise, utreise eller karantene for personar frå andre kommunar eller område i Noreg og vi har heller ikkje fatta noko eige vedtak om å stenge campingplassane i kommunen vår.

Men – igjen – så ber vi dykk om å respektere nasjonale føringar som seier at vi bør halde oss mest mogleg i ro, altså reise minst mogleg.

Eit spørsmål om kapasitet

Forbodet mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune er ikkje innført for å hindre spreiing av viruset, men fordi helsetenestene i kommunane ikkje har kapasitet til å ta hand om hyttebebuarar i tillegg til eigne innbyggarar.

Skårmoen open att frå veke 14 - 26.03.2020

Etter kontakt med Miljødirektoratet har Renovest fått råd om å halde avfallsmottaka og attvinningsstasjonane sine opne for publikum.

Det vil derfor vere ope som vanleg på Skårmoen frå måndag 30.03.2020, med nokre restriksjonar.

Opningstida på Skårmoen er måndagar kl. 14.00-19.00.

NB! Renovest anbefalar oss å ikkje rydde loft og kjellar i desse dagar, dersom dette fører til auka behov for å levere avfall...

Regjeringa vidarefører alle tiltaka - 24.03.2020

Regjeringa vidarefører alle tiltaka som er iverksett for å bekjempe utbrotet av corona-viruset.

Tiltaka gjeld til og med 13.04.2020, men kan bli forlenga.

Nokre av dei viktigaste tiltaka som blir vidareført er:

 • Dei strenge hygienetiltaka fortset. Folk må halde fysisk avstand til kvarandre, ha god handhygiene og hoste i papir eller olbogekroken.
 • Ute i det offentlege rom bør folk ha minst ein meters avstand til andre menneske. Når ein er ute bør ein ikkje vere meir enn fem personar saman i gruppe – med unntak av dei som er i familie eller i same husstand. Innandørs bør folk ha minst to meters avstand til kvarandre, men det gjeld ikkje dei som er i familie eller i same husstand.
 • Alle landets barnehagar, barneskular, ungdomsskular, vidaregåande skular, høgskular og universitet og andre utdanningsinstitusjonar held stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskuletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjonar fortset å få eit tilbod i sin barnehage og skule.
 • Reglane om karantene og isolasjon etter kontakt med smitta (smittekarantene) blir vidareført. Dersom du har vore i nær kontakt med nokon som har fått påvist koronavirus skal du vere i karantene i 14 dagar. Dersom du har vore  på utanlandsreise skal du vere i karantene i 14 dagar frå den dagen du kom heim. Dersom du har fått påvist eller testast for koronavirus, må du isolerast. Det betyr at du må halde deg heime heile tida og ikkje gå ut. Dersom testen er negativ skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglane for karantene ved innreise til Noreg frå utlandet (reisekarantene) blir vidareført med dei unntak og presiseringar som gjeld per i dag.
 • Reglane om bortvising av utanlandske statsborgarar som ikkje bur eller jobbar i Noreg ved grensa blir vidareført, med dei unntak og presiseringar som gjeld per i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser blir forlenga.
 • Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbodet gjeld både tenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangement, idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs er forbode.
 • Alle verksemder i serveringsbransjen, med unntak av serveringsstader der det er servering av mat, det vil seie kantiner og stader som kan legge til rette for at besøkande kan halde minst 1 meters avstand, blir haldne stengte.
 • Servering av mat skal ikkje skje som buffet. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssenter, symjehallar, badeland og liknande blir haldne stengte.
 • Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknande blir haldne stengte.
 • Forbodet mot opphald på hytter og fritidseigedomar blir oppretthaldt.
 • Alle landets trafikkstasjonar blir haldne stengte.
 • Kollektivtransporttilbodet blir oppretthaldt. 

Vil du vite meir?

Foreldres rett til omsorgspengar blir dobla - 23.03.2020

Foreldre kan få omsorgspengar for å vere heime med barn når skular og barnehagar over heile landet er stengt. Men situasjonen rundt corona-utbrotet er uavklart og omsorgspengedagane (sjuke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor blir talet på omsorgsdagar for alle foreldre nå dobla.

FHI: Meld ifrå ved mistanke om corona - 20.03.2020

Folkehelseinstituttet har i dag saman med Norsk Helsenett publisert løysinga "Meld fra ved mistanke om koronavirus", som legg til rette for sjølvrapportering av symptom frå alle innbyggarar.

Dette er eitt av fleire tiltak for å få oversikt over smitte i Noreg.

Løysinga skal brukast av deg som i løpet av dei siste sju dagane har hatt symptom som kan skyldast corona-virus.

Du må logge deg inn som bruker av løysinga for å melde ifrå om du har symptom.

Nokon å snakke med? - 20.03.2020

Har du mange tankar og bekymringar om dagen? 

Sit du heime og føler deg litt einsam?

Ta gjerne kontakt med oss på legekontoret på 35 06 73 00 eller psykisk helse på 975 61 574 (Gudny) / 482 06 598 (Randi). Du treff oss alle vekedagar kl. 08.00-15.30.

Det finst mange telefontenester, nettsider og chatte-moglegheiter kor du kan få råd, rettleiing og nokon å snakke med.

Her er nokre tips:

 • Kors på halsen: Barn og unge som treng nokon å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom på 800 33 321 eller sende ei melding via nettsidene deira korspahalsen.no.
 • Frivillighetens Koronalinje: Nylig etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen i samarbeid med Helsedirektoratet. Du treff dei på 23 12 00 80 (open alle dagar kl. 09.00-15.00).
 • Mental Helses hjelpetelefon: Denne hjelpetelefonen er eit døgnope tilbod der du kan få nokon å snakke med når livet er vanskeleg. Du treffe dei på 116 123. Sjå også hjelpetelefonen.no.
 • Kirkens SOS: Dette er ein døgnopen kriseteneste som også er open på heilagdagar. Dei tilbyr ei anonym og uforpliktande samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene deira. Du treff dei på 22 40 00 40 og kirkens-sos.no.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (nå døgnopen pga. corona-situasjonen).
 • Bekymringstelefonen til Pensjonistforbundet: 948 56 004 (open alle kvardagar kl. 9.00 og 14.00).
 • Pårørendelinjen (ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldrar): 909 04 848 (open alle kvardagar kl. 09.00 og 15.00).
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: Eit døgnope, landsdekkande gratis tilbod til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørande til seksuelt misbrukte. Telefon: 800 57 000 og nettside: hfsm.no.

For fleire hjelpetelefonar og nettstader, sjå psykologforeningen.no

Betaling for barnehage og SFO - 20.03.2020

Det vil ikkje bli sendt ut faktura for opphald i barnehage og SFO for den tida som dette tilbudet er stengt.

Faktura med forfall 20.04.2020 for desse tenestene vil såleis falle bort.

Forbod mot å overnatte på fritidseigedomar - 20.03.2020

Mange har framleis ikkje reist frå hyttene sine.

Regjeringa innfører derfor per 19.03.2020 eit forbod mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune.

Forskrifta gjeld til og med 03.04.2020.

 • Les nyheita om innføring av hytteforbod på regjeringen.no
 • Les den aktuelle forskrifta Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 på lovdata.no
 • Les også Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 på lovdata.no

NB!

Per 24.03.2020 vidareførte regjeringa alle tiltaka som er iverksett for å bekjempe utbrotet av corona-viruset. Dette gjeld då også forbodet mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune.

Alle tiltaka er vidareført til og med 13.04.2020, men kan bli forlenga.

Mellombels ordningar frå skatteetaten - 19.03.2020

 • Lav sats for meirverdiavgift reduserast frå 12 til 8 prosent i perioden frå og med 20.03.2020 til 31.10.2020. Dette gjeld persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangement, fornøyelsesparkar og opplevingssenter.
 • Fristen for innbetaling av fyrste meirverdiavgiftstermin utsettast frå 14.04.2020 til 10.06.2020.
 • Fristen for innbetaling av andre termin forskotsskatt for selskap utsettast frå 15.04.2020 til 01.09.2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgjevaravgift utsettast frå 15.05.2020 til 15.08.2020.

Til alle næringsdrivande i Fyresdal – Næringslivets kontakttelefon - 17.03.2020

Fyresdal kommune opprettar i samarbeid med Fyresdal Næringshage ei kontaktlinje for næringsdrivande i Fyresdal som har behov for råd og rettleiing i samband med corona-krisa.

Ei rekke ordningar har dei siste dagane kome frå styresmaktene som er retta inn mot næringslivet. Alt er ennå ikkje klart, og fleire av ordningane vil trenge tid før dei trer i kraft. Det er likevel slik at mange av verksemdene i Fyresdal vil kunne nytte seg av desse ordningane.

Personar tilknytt Fyresdal Næringshage vil vere tilgjengeleg for ein prat om desse sakene. Ingen spørsmål er for små – ingen for store. Her er det bare å ta kontakt. Fyresdal Næringshage er ein del av eit større nettverk i Telemark som hjelper til på same viset, og har tilgang på god informasjon. Det vil også bli oppretta ei eiga informasjonsside om alle ordningar som vi kan vise til i Telemark.  

For mange av dykk vil ein akutt svikt i omsetning medføre behov for å finne måtar til å sikre likviditeten i selskapa de har. Fleire av ordningane som nå er innført har økonomisk effekt, men fyrst etter noko tid. Fokus på tiltak som kan gje effekt på kort sikt vil

Typiske problemstillingar vi kan bidra med informasjon kring:

 • Forklaring av nye ordningar for permittering, permitteringsvarsel og dagpengar. På dette feltet har det kome nye ordningar som gir stort handlingsrom. Ekpertisen på desse felta sit i NAV, og god kontakt med NAV er viktig i denne fasa.
 • Endra reglar for sjukepengar.
 • Særlege reglar for enkeltpersonføretak/sjølvstendig næringsdrivande.
 • Nye reglar for innbetaling av forskotsskatt, arbeidsgivaravgift og moms. Her er ting i endring, og vi vil prøve å ha oppdatert kunnskap om desse sakene og hjelpe til med å forklare kva det betyr for deg.
 • Endra skattereglar i høve til underskot i 2020.
 • Statlege lånegarantiordningar – korleis kan dette få effekt for mindre verksemder ?

Merk at fleire av ordningane som er foreslått ennå ikkje er operative i praksis. NAV må finne løysingar på korleis dette kan gjennomførast i praksis. Det kan bety at ein rimeleg sikkert veit at pengane kjem, men ikkje når. Det er derfor viktig at ein i denne perioden også har god kontakt med sin lokale bank. Vi håpar å kunne gje deg som treng det god informasjon du også kan bruke ovanfor banken din.

For kontakt: Fyresdal Næringshage

Fyresdal kommune: 35 06 71 00. Dei kan formidle kontakt vidare.

Olav A. Veum: 901 38 998, olav.veum@silvaconsult.no

Kristin Vedum: 932 59 472, kristin.vedum@silvaconsult.no

Vi svarar på spørsmål etter kapasitet. Det kan hende ein ikkje får svar med ein gong, men då kan ein legge igjen beskjed eller sende e-post, så tar vi kontakt.

Dette er ei prøveordning. Vi veit ikkje kor stort behovet er, men ønskjer å gjere det vi kan for å bistå næringslivet som er så viktig for Fyresdal. Ordninga kan bli endra, men går inntil vidare fram til påske – kanskje lengre.

Informasjon og råd til barn, unge og familiar frå psykolog Guro Anna - 17.03.2020

Kjære barn, unge og familiar i Fyresdal kommune!

Her finn du samla informasjon og råd om korleis vi kan møte kvarandre og snakke saman i denne spesielle tida

Ta vare på kvarandre! 

Helsing frå Guro Anna Wyller Odden, psykolog i kommunen

Vil du bidra som frivillig? - 16.03.2020

Fyresdal kommune ynskjer frivillige som kan vere med å sikre gode kommunale tenester i desse corona-tider - dersom det blir naudsynt.

Det kan bli ulike oppgåver innan helse og omsorg.

Vil du bidra?

Ta kontakt med Anne Veum på telefon 951 77 421 med informasjon om kva kompetanse og ressurs du sit inne med.

På førehand takk!

Informasjon frå heimetenesta og pleie- og omsorgssenteret per 13.03.2020

Håndhygiene

Heimebuande som mottek heimetenester blir med dette oppfordra til å legge til rette for at helsepersonell som kjem heim til den enkelte har moglegheit til å gjennomføre god håndhygiene. Vi ber om at pårørande også bistår, og ser til at det kjem på plass hos den enkelte.

Det inneber at du har:

 • Flytande såpe. IKKJE såpestykke.
 • Tørkepapir/tørkerull. IKKJE håndklede.

Antibac har vi alltid tilgjengeleg sjølve.

Vedrørande besøk frå befolkninga i heimar som mottek heimetenester

Heimetenesta kan ikkje nekte brukarar å motta besøk frå befolkninga, men vi ynskjer på det sterkaste å oppmode om at ein nå viser ekstra omsyn til dei mest sårbare. Kroniske sjukdommar og nedsett immunforsvar gjer at enkelte er meir sårbare for smitte. Heimetenesta vil ta direkte kontakt med brukar og/eller pårørande i dei tilfelle vi vurderar det som ekstra viktig å begrense besøk for å førebygge.

Ved behov for helsehjelp/vurdering på kveld og helg for andre enn dei som har tenester

Vi vil minne om at dersom du har behov for helsehjelp eller vurdering på kveld og helg, MÅ den enkelte ta kontakt med legevakta på telefon 116 117. 

Mvh leiinga ved POS og heimetenesta

Barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar stengt per 12.03.2020

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedtatt omfattande tiltak for å hindre spreiing av covid-19 og for å bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester.

Fylgjande informasjon er henta direkte frå Helsedirektoratet si nettside (derav på bokmål):

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Detalj- og varehandel og arrangementer

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, at hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Du kan lese meir på Helsedirektoratet si nettside
 

Informasjon på fleire språk

What is a safe distance from other people?

By maintaining a safe distance from others, we help to slow the spread of coronavirus (COVID-19).

Click here for information on the following:

 • General advice for the population
 • To those at risk
 • For anyone who feels well but has been placed in home quarantine after travelling or because they have been in close contact with someone who has tested positive
 • For anyone who has a respitory infection but has not tested positive
 • For anyone who has tested positive and has been placed in self-isolation