Nytt kring smittesituasjonen - 21.01.2022

Nytt smittetilfelle

1 person testa positivt for covid-19 i Fyresdal torsdag 20.01.2022.

Smittesporing og testing er sett i verk etter Folkehelseinstituttet sine retningsliner.

Per kl. 10.30 i dag 21.01.2022 var det 13 personar i isolasjon i kommunen.

Innføring av jamleg testing

Sidan søndag 16.01.2022 er det registrert fleire smittetilfelle på Gimle skule.

Frå neste veke vil det bli innført jamleg testing i dei klassene det er registrert smitte. Dette for å redusere smitten i den aktuelle gruppa og ut i samfunnet rundt.

Innføring av jamleg testing er i tråd med nasjonale anbefalingar.

Har du spørsmål?

Ikkje nøl med å ta kontakt med Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Seinfølger etter covid-19

Nokre av dei som har blitt smitta av koronaviruset og fått covid-19, opplever plager som varer i meir enn 4 veker. Dette blir kalla for seinfølger, tidlegare omtalt som "post-covid" eller "long covid".

Sjå helsenorge.no for meir informasjon.

Nye smittetilfelle - 19.01.2022

Det er meldt om fylgjande smittetilfelle dei siste dagane:

 • 1 nytt smittetilfelle måndag 17.01.2022
 • 2 nye smittetilfelle tysdag 18.01.2022
 • 5 nye smittetilfelle i dag 19.01.2022

Smittesporing og testing er sett i verk etter Folkehelseinstituttet sine retningsliner.

Kva gjer eg dersom … ?

Noko du lurar på?

Du kan framleis ringe Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Nye smittetilfelle - 16.01.2022

Det er 7 personar som har testa positivt for covid-19 i Fyresdal i dag.

Smittesporing og testing er sett i verk etter Folkehelseinstituttet sine retningsliner.

Kva gjer eg dersom … ?

Noko du lurar på?

Du kan framleis ringe Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Nytt frå Fyresdal kommune i samband med koronapandemien - 14.01.2022

Grønt eller gult nivå i barnehage og skule?

Regjeringa anbefaler nå grønt nivå for vidaregåande skular og vaksenopplæringa og gult nivå for barnehagar og grunnskular der smittesituasjonen tilseier det. Kommunane må gjere eigne vurderingar av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. 

Det vil vere gult nivå i Fyresdal barnehage og Gimle skule i veke 3.

Fyresdal ungdomsklubb

Klubben vil halde ope som fylgjer frå veke 3:

 • Ope for mellomsteget på onsdagar
 • Ope for ungdomssteget på fredagar

Tilsette på heimekontor

Det vil framleis vere nokre tilsette med kontor i næringshagen som er på heimekontor også dei komande vekene. Jamfør «Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper».

Du finn oversikt over telefonnummer og e-postadresser til dei tilsette her. Ta kontakt for avtale.

Bruk munnbind ved fysisk oppmøte

Sentralbordet vårt i næringshagen er bemanna som vanleg kl. 08.00-16.00. Dersom du ynskjer å møte fysisk i næringshagen: Ver venleg og bruk munnbind.

Fyresdal symjehall

Symjehallen vil halde ope frå veke 3 under smittevernfagleg forsvarleg drift. Dette inneber krav om å sørge for at det er mogleg å halde minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeidd rutinar for god hygiene, godt reinhald og lufting.

Symjehallen kan ha maks 20 personar til stades i lokalet samstundes. Erfaringane våre tilseier at ein normalt ikkje overstig denne grensa ved onsdags-, fredags- og laurdagsope. Dersom det likevel skulle bli mange besøkande, vil badevakta regulere dette undervegs. 

Når vi nå skal halde ope, er vi pålagt å registrere kontaktopplysningar til dei gjestene som samtykker til det. Dette for å lette eventuell smittesporing. Det vil bli lagt ut ei bok som dei besøkande kan registrere seg i.

Opningstidene er som før:

 • Onsdag kl. 17.00-21.00
 • Fredag kl. 17.00-21.00
 • Laurdag kl. 11.00-15.00

Fyresdal folkebibliotek

Biblioteket vil halde ope som vanleg, men under smittevernfagleg forsvarleg drift. Dette inneber mellom anna gode rutinar for reinhald og lufting. Ver merksam på at det er påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde avstand til andre. Påbod om munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år.

Fyresdal frivilligsentral

Frivilligsentralen vil halde ope som vanleg, men under smittevernfagleg forsvarleg drift. Dette inneber mellom anna gode rutinar for reinhald og lufting. Ver merksam på at det er påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde avstand til andre. Påbod om munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år.

Dei nasjonale tiltaka skal opp til ny vurdering i byrjinga av februar.

Koronavaksinasjon av barn og unge - 14.01.2022

Foreldre og føresette som ynskjer det, får tilbod om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gjevast ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppa.

Les heile nyheita på regjeringen.no.

Regjeringa lettar på tiltaka - 13.01.2022

Det er framleis behov for nasjonale tiltak. Det er forventa høge smittetall i vekene som kjem, men som samfunn tåler vi viruset betre. Det kan derfor gjerast fleire lettingar.

Regjeringa prioriterer barn og unge og arbeidsplassar når dei nå lettar på tiltaka. Mellom anna opnar dei opp for meir aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Dei anbefaler grønt nivå på vidaregåande skular og i vaksenopplæringa, og gult nivå for barnehagar og grunnskular. Kommunane kan avgjere tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjer dei lettingar i karantenereglane og ber kommunane prioritere ressursane der smittespreiinga er størst.

Dei nyaste endringane gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar (endringane knytt til barnehagar, skular og SFO gjeld frå midnatt natt til laurdag 15. januar). Tiltaka skal vurderast på nytt i starten av februar.

Les heile den aktuelle pressemeldinga "Regjeringa lettar på tiltaka" på regjeringen.no.

Endringar i TISK-strategien

Regjeringa gjer endringar i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene blir endra til meir bruk av sjølvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontaktar ved positiv test.

Les heile den aktuelle pressemeldinga på regjeringen.no.

Tiltaksnivået i barnehagar og skular skal igjen bli bestemt lokalt

Regjeringa anbefaler grønt nivå for vidaregåande skular og vaksenopplæringa og gult nivå for barnehagar og grunnskular der smittesituasjonen tilseier det. Men kommunane må gjere eigne vurderingar av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. Studentar på høgskular og universitet kan igjen ha fysisk undervisning.

Les heile den aktuelle pressemeldinga på regjeringen.no.

Meir normal fritid for barn og unge

Nå blir det lettingar kring smitteverntiltaka slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktivitetar. I tillegg blir det opna for fleire deltakarar på arrangement.

Les heile den aktuelle pressemeldinga på regjeringen.no.

Nytt smittetilfelle - 13.01.2022

Det er i dag meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen.

Vedkomande har ikkje tilknyting til nokon av dei andre tilfella, og smittevegen er kjent.

Nytt smittetilfelle - 12.01.2022

Det er i dag meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen.

Det er nå totalt 2 personar i isolasjon i kommunen.

Kva gjer eg dersom … ?

Noko du lurar på?

Du kan framleis ringe Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Oppdatering kring smittesituasjonen i Fyresdal - 11.01.2022

Det blei ikkje meldt om nye smittetilfelle i løpet av helga eller i løpet av måndag 10.01.2022. 

Per måndag ettermiddag var det 4 personar i isolasjon i kommunen.

Kva gjer eg dersom … ?

Noko du lurar på?

Du kan framleis ringe Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Oppdatering kring smittesituasjonen i Fyresdal - 07.01.2022

Det blei ikkje meldt om nye positive tilfelle i går 06.01.2022, men det er meldt om 2 nye positive tilfelle i dag 07.01.2022. Begge tilfella var kjente nærkontaktar og sat allereie i karantene.

Per klokka 15.00 i dag 07.01.2022 var det 7 personar i isolasjon i kommunen. 

Kva gjer eg dersom … ?

Noko du lurar på?

Du kan framleis ringe Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 og Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Nasjonale tiltak og lokale tilbod komande veke - 07.01.2022

Vi viser til oppdatering per 14.12.2021 og informasjon om lokale tilbod. Regjeringa har varsla at dei tiltaka som blei sett i verk natt til 15.12.2021 gjeld til og med 14.01.2022. Når det gjeld lokale tilbod gjeld fylgjande for veke 2:

Kino på samfunnshuset

Fyrste kinoframsyning i det nye året er planlagt 21. januar. Sjå bygdekinoen.no for meir info.

Fyresdal ungdomsklubb

 • Onsdagsklubben 12. januar vil vere open for 5. klasse.
 • Fredagsklubben 14. januar vil vere open for ungdomsskulen, men med påmelding til Svein på grunn av maks antal på 20 deltakarar.

Fyresdal symjehall

Symjehallen vil halde stengt for offentleg bad heile veke 2.

Fyresdal folkebibliotek

Biblioteket vil halde ope som vanleg, men under smittevernfagleg forsvarleg drift. Dette inneber mellom anna gode rutinar for reinhald og lufting. Ver merksam på at det er påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter til andre.

Fyresdal frivilligsentral

Frivilligsentralen vil halde ope som vanleg, men under smittevernfagleg forsvarleg drift. Dette inneber mellom anna gode rutinar for reinhald og lufting. Ver merksam på at det er påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter til andre.

Tilsette på heimekontor

Fleire av dei tilsette med kontor i næringshagen kjem til å vere på heimekontor også denne veka. Du finn oversikt over telefonnummer og e-postadresser til dei tilsette her.

Bruk munnbind ved fysisk oppmøte

Sentralbordet vårt i næringshagen vil i utgangspunktet vere bemanna som vanleg kl. 08.00-16.00 også denne veka. Dersom du ynskjer å møte fysisk i næringshagen: Ver venleg og bruk munnbind.

Gult nivå i barnehage og skule

Fyresdal barnehage og Gimle skule er framleis på gult nivå. Dette inneber mellom anna auka fokus på hygiene og avstand.

Oppdatering kring smittesituasjonen i Fyresdal - 06.01.2022

Det blei meldt om 2 nye positive tilfelle tysdag 04.01.2022 og 1 nytt positivt tilfelle onsdag 05.01.2022. Alle var kjente nærkontaktar og sat allereie i karantene. 

Per klokka 15.00 onsdag 05.01.2022 var det 12 personar i isolasjon i kommunen.

Her kjem ei forklaring på kvifor tala i avisa ikkje stemmer heilt med slik situasjonen er:

 1. Positive sjølvtestar kan/skal ikkje registrerast i MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer). Ved positiv sjølvtest blir det tatt PCR-prøve som sendast til mikrobiologisk laboratorium. Det tar ofte 2-3 dagar før svar ligg føre, og det er desse svara som blir sendt til MSIS. Det er nye registeringar i MSIS som kjem ut i avisa. 
 2. På VG-kartet er det positive prøver dei siste 14 dagane det er oversikt over, dvs. at mange av desse er allereie ute av isolasjon (isolasjonsperioden er 6 døgn etter symptomdebut). 

Noko du lurar på?

Ring Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 eller Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).

Oppdatering kring smittesituasjonen i Fyresdal - 04.01.2022

Vi ser nå ein avtakande trend på smittesituasjonen i Fyresdal. Det blei meldt om 1 positivt tilfelle søndag 02.01.2022 og 1 positivt tilfelle måndag 03.01.2022. 

Det er per kl. 12 i dag 32 personar i isolasjon. Talet på personar i karantene er lågare enn per 31.12.2021 (45 personar), då nokre har testa seg ut og nokre har gått over i isolasjon. 

Det er i hovudsak unge vaksne som er smitta og alle har så langt milde symptom. 

Vi meiner å ha kontroll på situasjonen. Det er kjente smittevegar, og så langt vi kjenner til ingen villsmitte i kommunen.

Vi har kontroll som følge av desse 3 faktorane:

 • Rask reaksjon frå smittesporingsteamet i kommunen - aktuelle nærkontaktar blei raskt sett i karantene
 • Godt samarbeid mellom kommunane i regionen
 • Lojal og god etterleving av isolasjons- og karantenereglane frå dei smitta og deira nærkontaktar

Det viktigaste er framleis:

 • Hald deg heime dersom du er sjuk
 • Test deg ved luftvegssymptom
 • Avgrens talet på nærkontaktar

Noko du lurar på?

Ring Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 måndag-fredag kl. 08.00-15.30 eller Fyresdal kommune sin smittesporingstelefon på 948 40 668 måndag-fredag kl. 15.30-22.00 (laurdag/søndag kl. 08.00-22.00).
 

Heimekontor, munnbind og gult nivå - 02.01.2022

Tilsette på heimekontor

Fyrstkomande veke vil fleire av dei tilsette med kontor i næringshagen vere på heimekontor.

Du finn oversikt over telefonnummer og e-postadresser til dei tilsette her.

Avtal gjerne eit digitalt møte!

Bruk munnbind ved fysisk oppmøte

Sentralbordet vårt i næringshagen vil i utgangspunktet vere bemanna som vanleg kl. 08.00-16.00.

Dersom du ynskjer å møte fysisk i næringshagen: Ver venleg og bruk munnbind.

Telefonnummeret vårt er som før: 35 06 71 00.

Gult nivå i barnehage og skule

Fyresdal barnehage og Gimle skule gjekk over til gult nivå torsdag 16.12.2021. Dette betydde mellom anna auka fokus på hygiene og avstand. 

Fyresdal barnehage og Gimle skule held fram på gult nivå fyrstkomande veke.

Her kan du lese meir om trafikklysmodellen.

Samleside for informasjon rundt korona-viruset 2020 og 2021

--- --- ---

Oppdateringane frå 2020 og 2021 finn du her.

--- --- ---