Overføring av heimel for ein eigedom er ei sak mellom seljar og kjøpar, som sjølve må syte for å skrive skøyte og få dette tinglyst. 

Tinglysingsdokument får du hos Kartverket.