Det er fastsett tre moderasjonsordningar i SFO:

1. 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

 • dette legg vi inn som trekk i fakturagrunnlaget
 • foreldre treng ikkje å søke på denne ordninga

2. Redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1.–4. trinn

 • desse skal maksimalt betale 6 % av inntekta si til SFO.
 • foreldre må søke på denne ordninga
3. Gratis SFO for elevar med særskilte behov på 5.–7. trinn.  
 • regelen viser til Opplæringslovas § 13-7 og «barn med særskilte behov» må forståast i samsvar med regelen

Slik søker du:

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via søknadsskjema på Fyresdal kommune si nettside.
Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden. 
Søkar må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års sjølvmelding. Dersom sjølvmeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn ut i frå aktuell situasjon:

For arbeidstakarar:

 • kopi av siste månads lønsslipp eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • ved permisjon utan løn, må ein dokumentere dette

For sjølvstendig næringsdrivande:

 • stadfesting frå regnskapsførar/revisor på forventa inntekt
 • kopi av siste næringsoppgåve

For arbeidsledige:

 • kopi av siste utbetaling frå NAV

For heimeverande:

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over sjølvmelding

For studentar:

 • kopi av studentbevis eller stadfesting av studie

SFO-tilbod gjeld automatisk frå søknadstidspunkt til og med 4. klasse, med mindre ein gjer endringar eller seier opp plassen.

Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen.

Dersom inntekt i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.

For meir informasjon, sjå udir.no.