Det er bestemt at det ved alle skuler skal vere eit miljøutval (§ 9a). Ved Gimle skule er det samarbeidsutvalet (SU) + 3 elevrådsrepresentantar som er skulemiljøutvalet. Jf. Opplæringslova § 11-1 a.

Skulemiljøutvalet (SMU) skal sikre at elevar og foreldre får auka medverknad på skulekvardagen. Skulemiljøutvalet handsamar saker som går på elevanes fysiske og psykososiale skulemiljø – trivsel i skulen.

Utdrag frå Opplæringslova § 11-1 a:

"§ 11-1 a. Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a."

Her kan du sjå korleis SMU ser ut for skuleåret 2021/2022