Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosialtenester for innsette i fengsel

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Innsette i fengsel kan søkje sosialtenesta i den kommunen dei haldt til i før innsetting, om  økonomisk sosialhjelp og andre tenester. Det er ein føresetnad at ein først undersøkjer om fengselsvesenet kan dekkje det behovet ein har. Pårørande kan få dekt reiseutgifter til fengselsbesøk dersom dei ikkje har pengar til å dekkje det sjølve. Når den innsette er sett fri, kan han/ho søkje tenester i den kommunen han/ho vel å bu i. Tenesta kan omfatte økonomisk rådgjeving og stønad til utgifter som

  • klede
  • briller og andre hjelpemiddel 
  • tannhelseteneste
  • kost og losji under permisjonar

  Ved lauslating kan sosialtenesta tilby

  • klede og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til å hjelp til å skaffe ein permanent bustad.

  Kriterium/vilkår

  Tenestene blir tildelte etter ein individuell vurdering.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt

  • Barnevernslova Kapittel 3 Hjelpetiltak
  • Sosialtenestelova §§ 17, 18 og 19
  • Lov om kommunenes ansvar for det boligsosiale feltet.

  Lover

  Barnevernsloven
  Forvaltningsloven
  Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan vende deg til den kommunen du budde i før arrestasjonen. Dersom du ikkje hadde opphald i Noreg da du blei arrestert, kan du vende deg til arrestasjonskommunen. 

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det vil bli gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir send dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52