Tenestekontoret har ansvar for sakshandsaming av søknader om kommunale helse- og omsorgstenester i kommunen og handsaming av vederlagsbetaling av tenester. Tiltaksteam er kommunens koordinerande eining. Tenestekontoret er lokalisert i Fyresdal Næringshage.

 • Avlastning
 • Brukarstyrt personleg assistanse
 • Dag-/nattopphald
 • Fylgjekort for funksjonshemma
 • Heimehjelp og praktisk bistand
 • Heimesjukepleie
 • Individuell plan
 • Korttids- og rehabiliteringsopphald
 • Langtidsopphald
 • Omsorgsbustad
 • Omsorgsløn
 • Middagsombringing
 • Måltid frå POS (brødmåltid/fullkost)
 • Parkeringsløyve
 • Psykisk helse
 • Støttekontakt
 • Tryggingsalarm
 • Trygdebustad
 • Teneste rusomsorg

Tildelingskontoret har teieplikt og behandlar alle søknader og personlege opplysningar konfidensielt.

Hjelp til å skrive søknad eller klage på vedtak?

Tenestekontoret kan hjelpe deg med å skrive søknad. Men merk at du er ansvarleg for å gje oss dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden din. Dette inkluderer søknader der legevurdering er naudsynt. 

Du kan klage på alle vedtak. Tenestekontoret kan hjelpe deg med å skrive klaga. Klagefristen vil variere for dei ulike tilboda.