• Det vert gjeve tilskot til oppgradering av eksisterande kloakkanlegg tilhøyrande heilårsbustader på 50 % av dokumenterte kostnader, inntil kr 25 000,-.
  • Det vert gjeve tilskot til radonreduserande tiltak på eksisterande heilårsbustader, med 50 % av dokumentera utgifter, inntil kr 10 000,-.