Regjeringa har bestemt at det skal utarbeidast tiltaksplanar for fleire nasjonale villreinområde. Statsforvaltaren i Agder leiar arbeidet med tiltaksplan for villreinområda i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei.

Statsforvaltaren inviterer alle interesserte og berørte til å kome med innspel til tiltak som kan betre forholda for villrein i desse områda via deira digitale innspelsløysing. Frist for innspel er 5. juni.

Det er også oppretta ei referansegruppe for prosjektet. Denne er open for alle, og vil motta oppdatert informasjon undervegs i arbeidet. Det vil bli halde eit digitalt innspelsmøte med referansegruppa tysdag 23. mai kl. 18-20.

Meir informasjon og lenke for registrering i referansegruppa finn du på Statsforvaltaren i Agder si nettside.