Definisjon av vernskog er ”skog som gjev vern mot skred, ras, flaum og liknande eller vern for ana skog, dyrka mark eller busetting”. Det same gjeld skog som har så dårlege foryngingstilhøve eller så liten tilvekst at den kan øydeleggjast ved mishandling eller feilaktig hogst.

Vernskog er ikkje det samme som skogvern (skog verna av omsyn til naturmangfald).