Definisjon av vernskog er ”skog som gjev vern mot skred, ras, flaum og liknande eller vern for ana skog, dyrka mark eller busetting”. Det same gjeld skog som har så dårlege foryngingstilhøve eller så liten tilvekst at den kan øydeleggjast ved mishandling eller feilaktig hogst.

Vernskog er ikkje det samme som skogvern (skog verna av omsyn til naturmangfald).

I Forskrift om vernskog, Telemark, finn du mykje nyttig informasjon om kva vernskog er, om kva gradientar vernskogen delast inn i, og korleis ein skal forhalde seg om ein ynskjer å hogge i vernskogen.

I kartportalen Nibio - Kilden kan du zoome inn på ynskja område/gbnr., og legge på kartlaget «Vernskog» i menyen til venstre på skjermen. Då kjem det fram om skogen ligg innom eller utanfor vernskog-grensa.