Forskrift om brannforebygging § 17 pålegg kommunane å sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk blir feia etter behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegga.

Kommunane i Vest-Telemark har vedteke lokal forskrift: Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr. Forskrifta er likelydande for alle Vest-Telemarkkommunane.

Det er Vest-Telemark Brannvesen IKS (VTBV) som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane.

§ 4-1 Bustader

Feiinga skal utførast minst kvart tredje år, og tilsyn minst kvart sjette år. Feiing og tilsyn av bustader kan utførast på same dag.

§ 4-2 Fritidsbustader

Det vert lagt opp til at denne tenesta i fyrste omgang skal gjelde for fritidsbustader som ligg nær bilveg. Feiinga skal utførast minst kvart tredje år, og tilsyn minst kvart sjette år. Framtidig frekvens vil bli bestemt etter at fyrste feie- og tilsynsrunde er gjennomført. Feiing og tilsyn av fritidsbustader kan utførast på same dag.