Søknad om plass i barnehagen

Frå og med hovudopptaket 2023 vil søknad om barnehageplass i Fyresdal kommune utførast via Visma føresettportal. Dette gjeld om du søker for fyrste gong, du søker endring av plasstype eller om du seier opp plassen. 

I dette informasjonsskrivet finn du meir informasjon om korleis du loggar deg på føresettportalen og om korleis du søker om plass i portalen.

Generell informasjon

Fyresdal barnehage er kommunal og har 75 plassar og ca. 15 tilsette.

Barnehagen blei renovert og bygd ut i 2015. Det fysiske miljøet inne er lyst og fint, og byr inn til leik og kreativitet. Hausten 2019 blei også uteområdet Fyresdal barnehage renovert og utvida. Utearealet er stort, med mykje bruk av økologisk materiale og med fri tilgang til skog og nærområde. Hamaren Aktivitetspark ser ein på som ein del av primærområdet til barnehagen og blir ofte bruka.

Satsingsområda til barnehagen er sosial kompetanse, språk, uteliv og leik.

Kontakt oss

Konsulent oppvekstkontoret:

Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
E-post solveig.rustand@fyresdal.kommune.no 

Avdelingane:

Knatten: 48 14 64 01

Maurtuva: 48 14 64 01

Stubben: 90 87 52 96

Hamaren: 90 21 77 43

Lislehamaren: 90 87 62 09

Foreldreråd og samarbeidsutval

«Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet skal få inn saker som er viktige for innhaldet i og verksemda til barnehagen og for forholdet til foreldra. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen i barnehagen. Andre viktige saker er til dømes forslag til budsjett eller driftsendringar. Foreldre og tilsette skal vere likt representert» (jf. Lov om barnehage kap 2).  

Utdrag frå Barnehagelovens § 4:

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Her finn du meir informasjon om FUB, Foreldreutvalget for barnehager

Moderasjonsordningar i barnehagen - foreldrebetaling

Det er to ulike moderasjonsordningar i barnehagen, båe avhengig av foreldra si samla brutto inntekt.

Du finn meir informasjon her.