Handling/oppgåve2024
Mindre tiltak på utbygd eigedom – jf. SAK10 § 3-1 a og b (eks. tilbygg <50 m2, frittliggande garasje/uthus <70 m2 (BRA)2000,-
Mindre tiltak på utbygd eigedom – brygge, skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter § 20-4 e) e.l. <15 m2 tilbygg.2000,-
Alminnelege driftsbygningar i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000)2000,-
Mellombelse (inntil 2 år) bygningar/konstruksjonar2000,-
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ei brukseining, jf. SAK § 3-1 c2000,-
Riving av mindre tiltak som nemnd i SAK10 § 3-12000,-