Handling/oppgåve2024
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid0,-
Manglar
Utsending av mangelbrev0,-
Førehandskonferanse etter pbl. § 21-1
Førehandskonferanse0,-
Andre tiltak
Saksbehandling av fråvik frå tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd0,-
For kvart igangsettingsløyve utover det fyrste
Endring av byggeløyve700,-
Mellombels bruksløyve0,
Godkjenning av ansvarsrett800,-
Tilsyn i byggesak jf. pbl. § 250,-
Tilleggsgebyr for tiltak som krev løyve/samtykke/utsegn frå anna styresmakt (t.d. arbeidstilsynet, kulturminnestyresmakt, mv.), sjå pbl. § 21-5, og dessutan SAK 10 § 6-2.0,-