Handling/oppgåve2024
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid0,-
Oppstart, jf. pbl. § 12-8
Mottatt planinitiativ0,-
Oppstartsmøte0,-
Trekt søknad
Om planforslag blir trekt eller ved manglande oppfølging frå forslagsstillar skal vedkommande betale ein del av samla saksbehandlingsgebyr avhengig av kor langt kommunen har kome i arbeidet. Gebyret skal betalast for saker som blir avslutta etter påbyrja saksarbeid, men før førstegangsvedtak.0,-
Manglar
Utsending av mangelbrev0,-
Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl. § 12-10, § 12-11
Inntil 10 tomter17000,-
Tillegg over 10 tomter, per tomt150,-
Rabatt og tilleggsgebyr for behandling av private planforslag
Rabatt dersom planforslag er i tråd med overordna plan0,-
Tilleggsgebyr dersom planen krev temautgreiing0,-
Planprogram og konsekvensutgreiing, jf. pbl. § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14
Tilleggsgebyr for planar som krev planprogram0,-
Tilleggsgebyr for planar som krev KU0,-
Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl. § 12-14 andre ledd
Mindre endringar
Som bare krev endring i plankart7000,-
Som bare krev endring i føresegn7000,-
Som krev endring i plankart og føresegn7000,-
Endring som er å vurdere som ny sak etter § 12-8 blir gebyrlagt som om det er ei ny sakSom for ny plan