Fylgjande praksis gjeld ved handsaming av dispensasjonssaker i Fyresdal kommune:

Etter stortingets vedtak om å fjerne kravet til minste avstand mellom bilveg og hytte (2,5 km), praktiserer no Fyresdal kommune ein minsteavstand på 500 meter mellom brøyta bilveg og hytte. Dette gjennomførast som eit prøveprosjekt for vintrane 2021 og 2022, og skal evaluerast etter sesongavslutning 2022.

Løyve etter forskriftas § 5c (ordinært hytteløyve) kan gis til eigar av hytta og eigars ektefelle/sambuar. I tillegg kan løyve gis til nær slekt av hytteeigar, nærare definert som eit ledd opp (foreldre), eit ledd ned (etterkomarar) og eit ledd til sida (sysken), likelydande for ektefelle/sambuar. 

Ved søknad om løyve til annanmanns hytte skal skriftleg leigeavtale leggast ved søknaden. Ved leigetilhøve over fleire år (åremål), kan også eigar av hytta ha løyve for å drifte hytta, men øvrige familiemedlemer skal ved slik bortleige ikkje ha løyve til hytta. For korttidsleige (vinter-/påskeferie o.l.) skal det ikkje innvilgast eige løyve, men i staden synast til hytteeigars løyve, eller til ervervsløyver i området.

Handikapløyve, vedløyve og skutertaxi

For meir informasjon om dette, klikk her: