Mesteparten av skogen i Fyresdal veks på middels og låg bonitet. Skogen i Fyresdal har ei overvekt av furu, ca. 49 %, medan grån utgjer ca. 47 % og lauv ca. 4 %.

Det er ca. 290 eigedomar i Fyresdal med meir enn 25 daa skog, og dei aller fleste av desse er i privat eige. Gjennomsnittseigedomen i Fyresdal er på ca. 900 daa. Skogen produserer ca. 60 000 m3 tømmer årleg, medan det i snitt vert hogge mellom 30 000 og 40 000 m3 i året. I 2020 utgjorde tømmerverdien ein salsverdi på om lag 10 mill. kroner.

Det vert årleg utført avstandsregulering på om lag 3 000 daa og planta om lag 50 000 planter. Dette utgjer årlege investeringar på om lag 1,5 millioner kroner i stell av ungskogen. Eigarskap og drift av skog er underlagt ei rekke lovar og forskrifter, og kommunen ved skogbrukssjefen utgjer skogoppsynet i Fyresdal.

Fyresdal kommune får kvart år tildelt midlar til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midlar). Potten varierer frå år til år, og skal i hovudsak gå til produksjonsfremjande tiltak i skogbruket. Tildeling av tilskotsmidlane fylgjer Retningsliner for tildeling av NMSK Fyresdal med heimel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. For 2022 kan det søkjast om tilskot til:
  • Ungskogpleie/avstandsregulering: 40 %
  • Markberedning: 30 %
I tillegg kan det søkjast om tilskot frå statlege midlar, sjå statlege ordningar, Landbruksdirektoratet. For 2022 er det tilskot til:
  • Tilskot til gjødsling av skog som klimatiltak: inntil 50 % av medgåtte kostnadar
  • Tilskot til tettere skogplanting som klimatiltak: inntil 60 % av medgåtte kostnadar
  • Suppleringsplanting: inntil 30 % av medgåtte kostnadar

Tilgang til eigen skogfondskonto får du enkelt via denne linken: Din skogfondskonto.

Ta kontakt med skogbrukssjefen om du har spørsmål om tilskotsordningane.