Mesteparten av skogen i Fyresdal veks på middels og låg bonitet. Skogen i Fyresdal har ei overvekt av furu, ca. 49 %, medan grån utgjer ca. 47 % og lauv ca. 4 %.

Det er ca. 290 eigedomar i Fyresdal med meir enn 25 daa skog, og dei aller fleste av desse er i privat eige. Gjennomsnittseigedomen i Fyresdal er på ca. 900 daa. Skogen produserer ca. 60 000 m3 tømmer årleg, medan det i snitt vert hogge mellom 35 000 og 40 000 m3 i året. I 2016 utgjer dette ein salsverdi på om lag 12 000 000,- kroner.

Det vert årleg utført avstandsregulering på om lag 3 000 daa og planta om lag 50 000 planter. Dette utgjer årlege investeringar på om lag 1,5 millioner kroner i stell av ungskogen. Eigarskap og drift av skog er underlagt ei rekke lovar og forskrifter, og kommunen ved skogbrukssjefen utgjer skogoppsynet i Fyresdal.