Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postlister og saksdokument

Velkomen til Fyresdal kommunes nye publikumsløysing for innsyn i postlister og saksdokument til politiske møte frå juni 2021!

Den nye løysinga viser postlister og saksdokument til politiske møte på ein annan måte enn den gamle. Kort forklart fungerer vala i venstremenyen på denne måten:

  • Hjem: Her kan du søke i politiske saker og journalpostar
  • Organisasjonskart: Her kan du søke i politiske saker og journalpostar knytt til ein spesifikk sektor eller avdeling
  • Utvalg: Her finn du møtekalender og saksdokument til politiske møte

Meny publikumsløysing

Her finn du postlister og saksdokument fram til juni 2021:

Generelt om innsyn:

Postjournalen inneheld ei oversikt over inngåande og utgåande post i kommunen. Informasjon om behandling av saker er ein viktig del av kommunens internettsatsing. Når offentleg journal og utval ligg på nett, kan fleire fylgje med på kva som blir behandla. Større openheit og meir innsyn i kommunen sine aktivitetar er ein styrke for lokaldemokratiet.

Du kan bestille innsyn i dokument via publikumsløysinga. Alle har rett til å krevje innsyn i offentlege dokument. Unnataket er det som er klient,- brukar- eller pasientretta. Her gjeld partsinnsyn og er heimla i forvaltningslova § 18.

På grunn av kvalitetssikring blir postjournalen tilgjengeleg to dagar etter journalføring og er tilgjengeleg i 90 dagar. Den avgrensa publiseringa på 90 dagar er av omsyn til personvernet.

Eit innsynskrav kan vere skriftleg eller munnleg jf .offentleglova § 28. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller type sak. Når det gjeld innsyn i saker som er arkivert i kommunen sitt fjernarkiv eller depot, må ein rekne med ventetid.

Krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald, jf. offentleglova § 29. Du har rett på svar i løpet av tre arbeidsdagar (måndag-fredag). Om ikkje svar er motteke i løpet av fem arbeidsdagar, er det å rekne som eit avslag som kan klagast på.

Avslag på krav om innsyn vil kome skriftleg og vil vise til aktuell lovheimel for avslag og opplysing om 3 veker klagefrist, jf. forvaltningslova § 29. Sjølve klageprosessen er nærare beskrive i offentleglova § 31 og § 32. Pris for innsyn er i utgangspunktet gratis, jf. lov om rett til innsyn i dokument § 8, men er sidetalet over 100 kan kommunen krevje betalt for utskrifter, kopiar og utsending.

For innsyn i saker som er arkivert i kommunen sitt fjernarkiv eller depot, venlegast nytt fylgjande skjema: Oppmoding om innsyn.