Einebustad og fritidsbustad

Handling/oppgåve2024
Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest
Einebustad og fritidsbustad + garasje ˃ 150 m2, bygningstype 111–124, 161–163 + 1818300,-
Komplett søknad
Rabatt dersom søknaden er komplett ved fyrste innsending0,-
Rekkehus, fleirmannsbustad, kjedehus og andre småhus. Gebyr for kvar bueining. Bygningstype 131–136.8300,-
Store bustadbygg. Gebyr for kvar bueining. Frå nr. 5 blir det gjeve 50 % rabatt per bueining. Bygningstype 141–159.8300,-
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.). Bygningstype 111–172, 181–199.8300,-
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks 25-50 m2 BYA, garasje, uthus 100-150 m2 BYA. Bygningstype 181–199.8300,-
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks ˂ 25 m2 BYA, garasje, uthus ˂ 100 m2 BYA. Bygningstype 181–199.8300,-
Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˃ 100 m2.8300,-
Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111–172, 181–199 ˂ 100 m2.8300,-

Anna enn einebustad med krav til ansvarleg føretak

Handling/oppgåve20242024
Gebyra inkl. 1. igangsettingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattestUnder 500 m2 BRAFrå 500 m2 BRA
Fabrikk-/industribygg o.l. Bygningstype 211–219.8300,-8300,-
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon o.l. Bygningstype 221–229; 323.8300,-8300,-
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg o.l. Bygningstype 231–249; 421–439.8300,-8300,-
Offentleg tilgjengelege publikumsbygg. Bygningstype 311–322; 329–429; 441–449; 731–829.8300,-8300,-
Hotell, motel, andre bygg for overnatting, servering. Bygningstype 511–539.8300,-8300,-
Undervisnings-, museums-, kyrkjebygg o.l. Bygningstype 611–649; 671–679; 830–840.8300,-8300,-
Idrettsbygg o.l. Bygningstype 651–659.8300,-8300,-
Kulturbygg mv. Bygningstype 661–669.8300,-8300,-

Andre tiltak med krav til ansvarleg føretak

Handling/oppgåve2024
Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, brygger, molo etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l3000,-
Vesentleg terrenginngrep, bygningstekniske installasjonar, andre bygg/konstruksjonar (mur, levegg, basseng, etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c3000,-
Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 h og i3000,-
Bruksendring eller vesentleg endring av tidlegare drift etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 d3000,-
Bruksendring til bustadformål3000,-
Bruksendring mv. til anna formål3000,-
Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 under 100 m23000,-
Riving etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 e over 100 m23000,-
For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc.0,-